Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Paszporty

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzyskanie dokumentu paszportowego

Co chcę załatwić? Uzyskać dokument paszportowy
Kogo dotyczy? Obywatela polskiego
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (nie ma możliwości pobrania wniosku ze strony ani przesłania go pocztą elektroniczną, składany wniosek musi być oryginalnym drukiem pobranym w organie paszportowym)
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobra ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzeczeniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Obecność małoletniego jest obowiązkowa po ukończeniu 5 lat.

Tożsamość i obywatelstwo osoby składającej wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego organ paszportowy ustala na podstawie ważnego dokumentu paszportowego. W przypadku, gdy osoba nie posiada ważnego paszportu lub paszportu tymczasowego tożsamość i obywatelstwo ustalane jest na podstawie ważnego dowodu osobistego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów osoba ta ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (zgodę taką moze potwierdzić za granicą konul lub notariusz , który poświadczy wydany dokument klauzulą apostille).

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Musisz wypełnić wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego.
Jak wypełnić dokumenty? Wniosek należy wypełnić czytelnie, w przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udzielają pracownicy Oddziału Paszportów
Ile muszę zapłacić?

Za wydanie paszportu w kraju zapłacisz:

 • 140 zł za paszport ważny 10 lat;
 • 70 zł za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50% ulgi):

1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

2) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

3) kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) uczniom od 13. roku życia i studentom.


Za wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50% ulgi) zapłacisz:

 • 30 zł - za paszport wydany małoletnim:

1) do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;

2) realizującym obowiązek szkolny.

 


Za wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny zapłacisz:

 • 15 zł - za paszport wydany dzieciom do 13. roku życia;
 • 35 zł - za paszport wydany dzieciom od 13. do 25. roku życia;
 • 70 zł - za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.


W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje  tylko jedna ulga.

 

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:


1) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone70 lat;

2) osób, które przebywają w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

3) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

4) żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.


W przypadku prawa do zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.


Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego  paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu  na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:


1) zmiany lub konieczności sprostowania nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu;

2) zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,

3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

 

Opłatę za wydanie paszportu na skutek wystąpienia jednej z wymienionych wyżej okoliczności ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.


Opłata za wydanie paszportu tymczasowego

 • 30 zł (w przypadku opłat za wydanie paszportu tymczasowego nie ma ulg, zwolnień, obnizek ani kar).

Opłaty można dokonać:

 • za pośrednictwem poczty lub przelewem na rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
   • Lubuski Urząd Wojewódzki
    NBP O/O Zielona Góra
    72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

W tytule opłaty paszportowej należy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek o wydanie paszportu.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza, a zniszczenie to uniemożliwia identyfikację osoby, dla której został sporządzony lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć w każdej chwili
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście:

 • Oddział Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 13
 • Oddział Paszportów w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7
Co zrobi urząd? Rozpatrzy wniosek i wyda paszport
Jaki jest czas realizacji?

Wydanie paszportu powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje uzyskasz:

 • Oddział Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 13
  tel. (95) 7115 700
  tel. (95) 7115 571
  fax. (95) 7115 750
  e-mail:
 • Oddział Paszportów w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7
  tel. (68) 4527 138
  tel. (68) 4527 142
  fax. (68) 4527 142
  e-mail:


Godziny pracy Oddziału Paszportów i Migracji
w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze

 

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (jt. Dz. U. z 2016r., poz. 758 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010r. Nr 152, poz.1026 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu  paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010r. Nr 25 poz.126).

 

Redakcja strony: PaszportyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 33669

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”