Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

  KARTA USŁUGI  

 

Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Co chcę załatwić? Uzyskać pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Kogo dotyczy? Przedsiębiorcy, których działalności polega na nabywaniu, przechowywaniu oraz używaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Co przygotować?

Pozwolenia udziela się:

 1. przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną, który:
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie, Nowe brzmienie lit. c w pkt 1 w ust. 2 w art. 10 wchodzi w życie z dn. 24.11.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1238).
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
  • nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie,
  • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,
  • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12,
  • zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19, w za-kresie dostępu do materiałów wybuchowych;
 2. przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna.

Pozwolenia udziela się przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli:

 1. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 2. udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12;
 3. zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych.

Wymagania, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 2. dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, albo jednostki naukowej, członków organu zarządzającego, prokurentów i pełno-mocników, zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa – serię i numer paszportu oraz adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy;

  2a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac, do jakich będą one używane;
 4. określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku;
 5. (uchylony).

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę;
 2. (uchylony);
 3. oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. d;
 5. odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 6. orzeczenie lekarskie i psychologiczne w zakresie, o jakim mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. c;
 7. opinię, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz ust. 2 pkt 2;
 8. zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, nie jest wymagane, jeżeli wniosek dotyczy przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 2

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia także inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż określone w ust. 2 lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie pozwolenia, uwzględniając w nim obowiązek zawarcia in-formacji, o których mowa w ust. 1.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

ikona WORD Wzór wniosku

ikona WORD RODO - klauzula informacyjna - pozwolenie na materiały wybuchowe do użytku cywilnego

Jak wypełnić dokumenty?  
Ile muszę zapłacić?

Musisz uiścić opłatę w wysokości 82zł na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3-4
Gospodarczy Bank Spółdzielczy nr 56 8363 0004 0000 3968 2000 0770

Kiedy złożyć dokumenty? Zawsze, gdy działalność, jaką prowadzisz będzie wymagała takiego zezwolenia.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:

 • pocztą tradycyjną:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
   ul. Jagiellończyka 8
   66-400 Gorzów Wlkp.
  • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
   ul. Podgórna 7
   65-057 Zielona Góra

  złożyć osobiście w:

  • Kancelarii ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
  • w sekretariacie Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
Co zrobi urząd? Wydamy decyzję dotyczącą wnioskowanego pozwolenia.
Jaki jest czas realizacji? W przypadku gdy sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego załatwimy ją niezwłocznie. Jednak gdy takie postępowanie jest koniecznie, czas może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.
Jak się odwołać? Od naszej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Ministra Gospodarki za naszym pośrednictwem.
Informacje dodatkowe Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) masz prawo do uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 283 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1346)

Redakcja strony: Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 174498

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”