Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.461.). WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wojewoda jest organem II instancji w sprawach rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) nakładających obowiązek świadczeń osobistych na rzecz obrony lub w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

1. Stronami postępowania są:

a) w przypadku świadczeń osobistych: osoby fizyczne;

b) w przypadku świadczeń rzeczowych: urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne posiadające nieruchomości i rzeczy ruchome, które mogą być wykorzystane na cele przygotowania obrony państwa.

2. Stronami postępowania są również wnioskodawcy:

a) wojskowi komendanci uzupełnień - za jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych,

b) kierownicy jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych - za jednostki organizacyjne przewidziane do militaryzacji,

c) organy obrony cywilnej - za formacje obrony cywilnej,

d) kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa - za te jednostki (jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, jednostki organizacyjne podlegle i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, niewchodzące w skład Sił Zbrojnych),

e) starostowie - w odniesieniu do przeznaczania nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z używaniem ich w czasie poboru.

3. Przed organem II instancji stroną postępowania jest również wójt lub burmistrz (prezydent miasta). WYMAGANE DOKUMENTY

1. Odwołanie.

FORMULARZE/WNIOSKI

Nie dotyczy.

OPŁATY

Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Za pośrednictwem organu wydającego decyzję w pierwszej instancji.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Spraw Obronnych

TRYB ODWOŁAWCZY

Decyzja wydana w II instancji jest ostateczna.

 

INNE INFORMACJE

Opracował: Jerzy Ratajczak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zatwierdził: Jarosław Śliwiński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Redakcja strony: Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 172766

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”