Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

  KARTA USŁUGI


 

Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Co chcę załatwić? Uzyskać dane zarejestrowane w systemie informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego, do celów procesowych lub dowodowych w toczących się postępowaniach wyjaśniających. Dotyczy zgłoszeń wykonanych na numery alarmowe 112 i 997.
Kogo dotyczy? Wyłącznie sądów, prokuratury i Policji.
Co przygotować?

Wykonywanie zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest wspomagane przez system teleinformatyczny. Administratorem systemu teleinformatycznego jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

System teleinformatyczny zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych,
w tym zapewnia kontrolę dostępu użytkowników do danych oraz dokumentuje dokonywane w nich zmiany, umożliwiając w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia alarmowego.

Wojewoda przetwarza dane zarejestrowane w systemie teleinformatycznym, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępnia je na wniosek sądu, prokuratury lub Policji.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej niszczy dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych przetwarzane w systemie teleinformatycznym po upływie 3 lat.

Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku organu sądu, prokuratury i Policji.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować podstawowe informacje:

- krótki opis zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie,

- numer telefonu, z którego wykonane zostało połączenie,

- datę wykonania połączenia,

- godzinę wykonania połączenia.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wzór wniosku

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnić wniosek lub przekazać w formie pisemnej dane niezbędne do odszukania zgłoszenia w zasobach systemu informatycznego CPR.
Ile muszę zapłacić?

Realizacja zadania nie jest związana z opłatą skarbową.

Kiedy złożyć dokumenty? W przypadku gdy dane zarejestrowane w CPR będą służyć postępowaniom wyjaśniającym lub jako materiał dowodowy i procesowy w sprawach toczących się przed organami sądów, prokuratury i Policji.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek można wysłać do nas pocztą na adres:

 • pocztą tradycyjną:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
   ul. Jagiellończyka 8
   66-400 Gorzów Wlkp.

  elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
   Identyfikator: 43emu4tg71
Co zrobi urząd? Przekaże dane w formie elektronicznej na płycie CD. W przypadku, gdy rozmówca, w ramach obowiązującej zastępowalności CPR-ów, został przekierowany do innego ośrodka w kraju Urząd przekaże wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego.
Jaki jest czas realizacji? 30 dni w przypadku zgłoszeń zarejestrowanych w CPR LUW.
W przypadku przekierowania rozmówcy do innego ośrodka w kraju, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Jak się odwołać? Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Informacje dodatkowe Zasoby Centrum Powiadamiania Ratunkowego są przeszukiwane wyłącznie w oparciu o dane i kryteria określone we wniosku. Informujemy, że w przypadku błędnego lub zbyt ogólnego określenia danych wyjściowych nie odnajdziemy nagrania.
Podstawa prawna

art. 10 ust. 14 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1077 z późn. zm.)

Redakcja strony: Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania RatunkowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 170301

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”