Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 5, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wojewoda prowadzi "Ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego", ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, które podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Umieszczenie w ewidencji określonego obszaru, obiektu lub urządzenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

1. Klientami (stronami postępowania) są:

 • Kierownicy podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Wojewodę jednostek organizacyjnych,
 • Kierownicy innych podmiotów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa na terenie województwa.

2. Zewnętrznymi uczestnikami postępowania mogą być:

 • Komendant Wojewódzki Policji,
 • Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznej,
 • Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 • Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Starostowie, wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie jest wszczynane z urzędu.

FORMULARZE/WNIOSKI

Nie dotyczy.

OPŁATY

Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Spraw Obronnych

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Pisemne odwołania można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przesyłać na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

INNE INFORMACJE

Opracował: Jerzy Ratajczak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zatwierdził: Jarosław Śliwiński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Redakcja strony: Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 171190

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”