Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Proces stwierdzenia nieważności

 

  KARTA USŁUGI  
Stwierdzienie nieważności decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Co chcę załatwić? Stwierdzić nieważność decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Kogo dotyczy? Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia wydanego przez Starostę lub Prezydenta Miasta jako organu administracji architektoniczno - budowlanej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Brak wzoru stwierdzenia nieważności decyzji.
Jak wypełnić dokumenty?

We wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wskazać:

 • imię i nazwisko lub nazwę,
 • adres,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy,
 • żądanie,
 • powód zaskarżenia decyzji.
Ile muszę zapłacić? Brak opłaty skarbowej w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji.
Kiedy złożyć dokumenty? Gdy decyzja będzie ostateczna.
Gdzie załatwię sprawę?

Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Miesiąc
Jak się odwołać? Od decyzje przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 759.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn, gdy:

 • wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
 • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
 • została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
 • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
 • jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

Redakcja strony: Proces stwierdzenia nieważnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 120442

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”