Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana pozwolenia na budowę

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę
Co chcę załatwić? Uzyskać zmianę pozwolenie na budowę
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku o zmianę pozwolenie na budowę
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji pdf

ikona WORD Wniosek o zmianę pozwolenie na budowę

ikona WORD Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ikona WORD Informacje uzupełniające

Jak wypełnić dokumenty? Zgodnie ze wzorami
Ile muszę zapłacić? W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
Kiedy złożyć dokumenty? Przed planowanym przystąpieniem do robót budowlanych
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlane

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Niezwłocznie
Jak się odwołać? Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu (95) 71-15-539

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli roboty budowlane nie zostały rozpoczęte  przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1202 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Redakcja strony: Zmiana pozwolenia na budowęRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2601

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym