Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

 

  KARTA USŁUGI  

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Co chcę załatwić? Uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji doc

ikona WORD Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Jak wypełnić dokumenty?

Zgodnie ze wzorem

Ile muszę zapłacić? Nie podlega opłacie skarbowej
Kiedy złożyć dokumenty? Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Co zrobi urząd? Inwestor składa wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo do Wojewody Lubuskiego. Po sprawdzeniu jego kompletności i zasadności organ występuje do ministra, który ustanowił przepisy techniczno - budowlane o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków. Po uzyskaniu upoważnienia organ, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo
Jaki jest czas realizacji? Niezwłocznie
Jak się odwołać? Na postanowienie nie przysługuje zażalenie, przysługuje odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Redakcja strony: Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 114346

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”