Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Wojewody Lubuskiego

Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie – jako dysponentowi części budżetowej.

Ponadto budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje dotacje, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządu województwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Ponad 80% ogółu wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego stanowią dotacje na realizację zadań bieżących (przekazywanych głównie dla jednostek samorządu terytorialnego).

Budżet Wojewody Lubuskiego jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową na dany rok, gdzie określone są kwoty dochodów i wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w grupach ekonomicznych. Środki finansowe  przekazywane są zgodnie z harmonogramem rocznym wydatków.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej (np. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 852 – Pomoc społeczna) ulega zmianie w sytuacji zwiększenia z rezerw celowych bądź rezerwy ogólnej budżetu państwa).

Dochody budżetu państwa zaplanowane części 85/08 (województwo lubuskie) uzyskane przez jednostki objęte budżetem Wojewody Lubuskiego są w całości przekazywane na rachunek centralny  Ministerstwa Finansów.

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Redakcja strony: Budżet Wojewody LubuskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 100242

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”