Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostępność

Koordynatorzy dostępności w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Aleksandra Fąfara - koordynator do spraw dostępności komunikacyjno-infomacyjnej 

numer  telefonu: 957851611, email: aleksandra.fafara[at]lubuskie.uw.gov.pl

Michał Kościelniak - koordynator do spraw dostępnosci architekonicznej i cyfrowej

numer telefonu: 957851265, email: michal.koscielniak[at]lubuskie.uw.gov.pl

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej:2012-08-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2018-10-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Fąfara.
 • E-mail: aleksandra.fafara[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • Telefon: +48 95 7 851 611

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Jagiellończyka 8,
  66-400 Gorzów Wielkopolski
 • E-mail: urzad.wojewodzki[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • Telefon: +48 95 7 851 851

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 8 to dwa budynki wzajemnie przyległe do siebie i wewnętrznie połączone. Dostępność architektoniczna zarówno budynku głównego tj. wysokiego jak i budynku niskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami jest dobra. Teren przynależny do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim jest stosunkowo równy a jego ukształtowanie płaskie. W roku 2019 zakończono modernizację obydwu budynków znajdujących się przy ul. Jagiellończyka 8 wraz z terenem przyległym. Zlikwidowano wiele barier architektonicznych ograniczających dostępność obiektów LUW, m.in. wyremontowano i przebudowano chodniki wokół budynków obniżając krawężniki w miejscach ciągów komunikacyjnych, wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyburzono taras posiadający strome wysokie schody prowadzące do wejścia głównego obiektu obniżając tym samym parter budynku. Do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi obecnie podjazd dla osób ze specjalnymi potrzebami na końcu którego znajduje się szerokie wejście główne z drzwiami automatycznie rozsuwającymi się. Na poziomie zero zaraz po prawej stronie od drzwi głównych umiejscowione jest biuro obsługi klienta (BOK). Idąc w stronę lewą dojdziemy do portiernii LUW. W holu windowym podobnie jak na pozostałych kondygnacjach znajduje się toaleta oraz pięć szybkich wind dzięki którym bez przeszkód dostaniemy się na dowolne piętro budynku.

W roku 2020 przeniesiono Oddział Paszportów i Migracji oraz Oddział Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim do budynku niskiego przy ul. Jagiellończyka 8. Budynek ten został kompleksowo wyremontowany i przystosowany do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami. Obiekt wyposażony został m.in. w windę, a do sali obsługi petenta i poczekalni tuż przy recepcji przylega nowoczesna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Redakcja strony: DostępnośćRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 190

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”