Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzyskanie zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych ze zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których Wojewoda był organem założycielskim
Co chcę załatwić? Uzyskać zaświadczenie do celów emerytalno - rentowych ze zlikwidowanych przedsiębiorstw
Kogo dotyczy? Pracowników zatrudnionych w zlikwidowanych przedsiębiorstwach, których organem założycielskim był Wojewoda oraz członków rodziny ww. pracowników ubiegających się o renty rodzinne
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Dowód osobisty
 • Odpis aktu zgonu w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz dostarczyć odręcznie napisane pismo lub wniosek zawierające następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • nazwa zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko, sposób rozwiązania umowy o pracę, okresy przebywania na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, okres służby wojskowej
 • adres do korespondencji

Wzór wniosku

 

Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udzielają pracownicy Archiwum Zakładowego oraz pracownicy Punktu Obsługi Klienta
Ile muszę zapłacić? Brak opłat
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć jeżeli byłeś pracownikiem zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda i ubiegasz się o świadczenia emerytalno-rentowe lub jesteś członkiem rodziny ww. pracowników i ubiegasz się o rentę rodzinną
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
  – Kancelaria ogólna, pokój 32, tel. 95 78 51 613
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  – pokój 128, tel.68 45 27 100


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura[at]lubuskie.uw.gov.pl 


poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd? Rozpatrzy wniosek i prześle odpowiedź pod wskazany adres
Jaki jest czas realizacji? Wydanie informacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe

Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorst


Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania

Podstawa prawna
 • Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8 poz. 43 ze zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – zał. nr 6 § 31 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Redakcja strony: Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26337

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”