Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 służy wspieraniu współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej polsko-niemieckich regionów przygranicznych. Realizowane w jego ramach przedsięwzięcia (projekty) mają na celu zmniejszenie różnic oraz zapewnienie trwałego rozwoju na polsko-niemieckim pograniczu.

Realizatorami projektów są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie, organizacje pozarządowe non profit, instytucje otoczenia biznesu. Prowadzone przez beneficjentów programu działania wpływają na poprawę infrastruktury, stanu środowiska, mają na celu wspieranie sektorów gospodarki i nauki, koncentrują się na transgranicznej kooperacji w zakresie kształcenia oraz zatrudnienia.

Ze względu na transgraniczny charakter projektów, jednym z podstawowych kryteriów uzyskania dofinansowania jest spełnienie przez partnerów z Polski i Niemiec przynajmniej dwóch z poniżej podanych warunków:

  • wspólne przygotowanie projektu,
  • wspólna realizacja działań w projekcie,
  • wspólny personel,
  • wspólne finansowanie.

Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wielkość dofinansowania - refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu dla polskich i niemieckich partnerów wynosi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Za weryfikację prawidłowości i legalności generowanych w trakcie realizacji projektów kosztów i uznanie ich kwalifikowalności odpowiada Wojewoda Lubuski, pełniący funkcję Kontrolera pierwszego stopnia dla programu. Zadania kontrolne realizuje Wydział Programów Europejskich i Rządowych LUW.

Redakcja strony: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 20633

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”