Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, obejmujący obszarem wsparcia południową część Województwa Lubuskiego, ma na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów pogranicza, wzmocnienie ich spójności gospodarczej i społecznej. Realizacja Programu intensyfikująca współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami – obywatelami, stowarzyszeniami, instytucjami (Partnerami Współpracy) przyspiesza rozwój obszarów przygranicznych.

Współpraca polskich i niemieckich partnerów realizujących wspólne inicjatywy, dotyczy wielu różnych sfer życia społeczno-gospodarczego. Podejmowane przedsięwzięcia zostały usystematyzowane: wyznaczono osie priorytetowe (Rozwój transgraniczny oraz Transgraniczna integracja społeczna), a w ich zakresie – dziedziny i działania mogące uzyskać wsparcie finansowe. W powstałym w ten sposób katalogu przedmiotów wsparcia są m.in. działania w zakresie:

 • infrastruktury transportowo – komunikacyjnej,
 • infrastruktury turystycznej,
 • ochrony środowiska,
 • edukacji,
 • ochrony zdrowia,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • wspieranie kontaktów gospodarczych i naukowych.

Transgraniczny charakter mogących uzyskać dofinansowanie projektów wymaga od Partnerów Współpracy spełnienia co najmniej dwóch z poniżej podanych warunków:

 • wspólne planowanie,
 • wspólna realizacja,
 • wspólne finansowanie,
 • wspólny personel.

Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wielkość dofinansowania - refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu dla polskich i niemieckich partnerów wynosi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki poniesione przez Partnerów Współpracy w trakcie realizacji projektu są sprawdzane, potwierdzana zostaje ich prawidłowość oraz zgodność z prawem. Proces weryfikacji kosztów odbywa się w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych LUW w ramach pełnienia przez Wojewodę Lubuskiego dla Programu funkcji Kontrolera z art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Redakcja strony: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 20084

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”