Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 ukierunkowany jest na wsparcie polsko-niemieckiej współpracy na pograniczu polsko-brandenburskim. Wspierane będą transgraniczne projekty, które prowadzą do rozwiązania wspólnych problemów oraz w istotny sposób przyczyniają się do integracji regionu przygranicznego.

Realizatorami projektów są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie, zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi, organizacje pozarządowe non profit. Prowadzone przez beneficjentów programu działania wpływają na poprawę środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, poprawę dostępności transportowej, trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy, dostosowanie się do przemian demograficznych, współpracę administracji publicznej.

Transgraniczny charakter projektów, wymaga aby partnerzy inicjujący projekt, mieli na uwadze, iż uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia czterech kryteriów współpracy transgranicznej, którymi są:

  • wspólne przygotowanie projektu,
  • wspólna realizacja działań w projekcie,
  • wspólny personel,
  • wspólne finansowanie.

Program realizowany jest w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania - refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu dla polskich i niemieckich partnerów wynosi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Za weryfikację prawidłowości i legalności generowanych w trakcie realizacji projektów kosztów i uznanie ich kwalifikowalności odpowiada Wojewoda Lubuski, pełniący funkcję Kontrolera pierwszego stopnia  dla programu.

Zadania kontrolne realizuje Wydział Programów Europejskich i Rządowych  LUW.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu http://interregva-bb-pl.eu/pl/

Redakcja strony: Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 19044

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”