Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. W ramach programu wspierane będą wspólne transgraniczne projekty, przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko – saksońskiego, które tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich mogą zostać skutecznie i efektywnie podjęte i rozwiązane.

Co do zasady działania w ramach projektu powinny być realizowane przez partnerów mających siedziby w polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia.

Program oparty jest na czterech osiach priorytetowych:
Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna
Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna
Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Budżet Programu wynosi 70 mln euro  i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wielkość dofinansowania - refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu dla polskich i niemieckich partnerów wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Partnerzy rozwijając wspólny pomysł na projekt, powinni mieć na uwadze transgraniczny charakter projektu, który wymaga spełnienia minimum trzech z poniżej podanych warunków:

 • wspólne przygotowanie (obowiązkowe!),
 • wspólna realizacja (obowiązkowe!), 
 • wspólne finansowanie,
 • wspólny personel.

 
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
Nabór projektów odbywa się w trybie konkursowym. W ramach programu funkcjonują tzw. nabory zamknięte:

 • Ograniczone czasowo (z konkretnym terminem składania wniosków),
 • Ograniczone finansowo, 
 • Ograniczone tematycznie.


Wydatki poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez niezależnego kontrolera pod kątem prawidłowości i zgodności z prawem. Proces weryfikacji odbywa się w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach pełnienia przez Wojewodę Lubuskiego funkcji Krajowego Kontrolera dla Programu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu https://pl.plsn.eu/  lub stronie Wydziału Programów Europejskich i Rządowych.   

Redakcja strony: Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18670

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”