Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu zapewnienia prawidłowej realizacji tego procesu. Zadania ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach regionalnych programów operacyjnych powierzono wojewodom.

W przypadku Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Instytucja Certyfikująca powierza zadania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Wojewodzie Lubuskiemu.

W imieniu Wojewody Lubuskiego zadania te wykonuje Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji, tj. realizuje zadania w zakresie certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków, określonych w art. 61 lit b) rozporządzenia nr 1083/2006, w szczególności w zakresie poświadczania, iż deklaracja wydatków przygotowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym jest sporządzona w sposób poprawny, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na poprawnej i kompletnej dokumentacji uzupełniajacej, jak również, że zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami okreslonymi w prawie wspólnotowym i krajowym oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Instytucja Certfikująca i Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji współdziałają w realizacji zadań w zakresie, o którym mowa powyżej, działając z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką.

Instytucja Certfikująca i Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji mają prawo zgłaszania propozycji koniecznych zmian w zakresie realizacji zadań, o których mowa powyżej, w procesie certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego. Zgłaszane propozycje podlegają obustronnym uzgodnieniom i konsultacjom.

Kategoria: Lubuski Regionalny Program Operacyjny [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6063
12-10-01 10:15
Białobrzeska-Gucia Ada
253.83KB

Redakcja strony: Lubuski Regionalny Program OperacyjnyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18877

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”