Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 Podstawa prawna

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, który nadzoruje i kontroluje działania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest Główny Geodeta Kraju, będący centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii i kierujący Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie www.gugik.gov.pl

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Wystąpienie_pokontrolne2015.pdf

2. Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej przeprowadzoenej w trybie uproszczonym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Sprawozdanie 2016.pdf

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Wystąpienie_pokontrolne2019.pdf

Kontrole przeprowadzane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Podstawa prawna

Kontrole przeprowadzane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. polegają na sprawdzeniu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez urzędy, instytucje publiczne oraz przedsiębiorców.
Kontrole realizacji zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną mają charakter kontroli planowych (kontrole koordynowane i sprawdzajace) oraz kontroli doraźnych.Roczny plan kontroli jest opracowywany przez LWINGiK i uzgadniany z Głównym Geodetą Kraju a następnie zatwierdzany przez Wojewodę Lubuskiego.

Kontrola działania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

1.Wyróżniamy następujące rodzaje kontoli:

KONTROLE PLANOWE- kontrole przewidziane w okresowym planie kontroli, które są realizowane poprzez:

kontrola koordynowana - która ma na celu zbadanie całokształtu działalności jednostek kontrolowanych w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii.
Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania przepisow ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw regulujących zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii oraz przestrzegania przepisów wykonawczych i standardów technicznych w tej dziedzinie a także przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w więcej niż jednej jednostce kontrolowanej;

kontrola sprawdzająca - ma na celu sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, która ogranicza się do sprawdzenia wykorzystania istotnych ocen i uwag sformułowanych w ramach realizacji wyników kontroli.

kontrola doraźna - wynikająca z potrzeby zbadania przestrzegania niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii.
Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania niektórych przepisów w zakresie geodezji i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i przedsiębiorców, odnoszących się do zagadnień, które nie figurują w planie kontroli, a które wynikają z potrzeby zbadania określonego rodzaju działania tych organów.

2.Wyróżniamy następujące tryby kontroli:

Tryb zwykły - przeprowadzenie kontroli poprzedza sporządzenie programu kontroli, który zatwierdza kierownik komórki do spraw kontroli-LWINGiK. Przy opracowywaniu programu kontroli bierze się pod uwagę wszystkie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli przez organ nadzoru,które dotyczą w szczególności:

 • wyników wcześniejszych kontroli,
 • wyników badań i analiz oraz skarg i wniosków dotyczących przygotowywanych kontroli,
 • czynników ryzyka mających wpływ na działalność jednostki kontrolowanej,
 • informacje dotyczące działalności jednostki kontrolowanej;

Opracowany program kontroli ma określać nazwę jednostki kontrolowanej, temat oraz cel kontroli,analizę przedkontrolną zawierającą również ewentualne wyniki wcześniejszych kontroli,analizę stanu prawnego przedmiotu kontroli oraz wskazówki dotyczące techniki i sposobu przebiegu kontroli,organizacje oraz termin przeprowadzenia kontroli.Konieczność opracowania programu kontroli nie wystepuje w przypadku prowadzenia kontroli w trybie uproszczonym.

Tryb uproszczony - przeprowadzenie kontroli w tym trybie nastepuje głównie w przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub jej pilnością. Kontrola może być zarządzona w szczególności gdy zajdzie potrzeba:

 • sporządzenia informacji dla kierownika jednostki kontrolującej,
 • sprawdzenia informacji zawartych w skargach i wnioskach,
 • dokonania analizy dokumentów otrzymanych z jednostki kontrolowanej;

Kontrolę w trybie uproszczonym przeprowadza się zgodnie z przepisami o kontroli w trybie zwykłym z wyjatkiem przepisów dotyczących opracowywania programu kontroli i wystąpień pokontrolnych.W przypadku ujawnienia w postępowaniu uproszczonym okoliczności wskazujących na popełnienie wykroczeń lub spraw mających charakter przestępstwa kontrolę w dalszej części przeprowadza się w trybie zwykłym.

Kontrola przedsiębiorców, jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz jednostek organizacyjnych.

Kontrola działalności przedsiębiorcy, jednostki wykonawstwa geodezyjnego lub innej jednostki organizacyjnej działającej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczy przede wszystkim:

 • zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 • przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
 • rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych;

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania przepisów w zakresie geodezji i kartografii przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w geodezji i kartografii oraz przez inne jednostki organizacyjne. Konieczność kontroli wynika z potrzeby zbadania prawidłowości działania jednostki wykonawstwa geodezyjnego związanego np.z nierzetelnością w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych, niezgodnością wykonywania tych prac z przepisami i standardami technicznymi oraz z uwzględnieniem zażaleń i wniosków zainteresowanych. Zakres i sposób kontroli opracowuje się na zasadach wynikajacych z przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasad zawartych w ustawie o kontroli w administracji rządowej.

 Plany kontroli na 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 rok.

Plany kontroli
LWINGiK Plan kontroli na 2012.pdf
LWINGiK Plan kontroli na 2013.pdf
LWINGiK Plan kontroli na 2014.pdf
LWINGiK Plan kontroli na 2015.pdf
LWINGiK Plan kontroli na 2016.pdf
LWINGiK-Plan kontroli na 2017.pdf
LWINGiK-Plan kontroli na 2018.pdf
LWINGiK-Plan kontroli na 2019.pdf

Redakcja strony: KontroleRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3567

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”