Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 Podstawa prawna

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, który nadzoruje i kontroluje działania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest Główny Geodeta Kraju, będący centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii i kierujący Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie www.gugik.gov.pl

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Wystąpienie_pokontrolne2015.pdf

2. Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej przeprowadzoenej w trybie uproszczonym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Sprawozdanie 2016.pdf

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Wystąpienie_pokontrolne2019.pdf

Kontrole przeprowadzane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Podstawa prawna

Kontrole przeprowadzane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. polegają na sprawdzeniu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez urzędy, instytucje publiczne oraz przedsiębiorców.
Kontrole realizacji zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną mają charakter kontroli planowych (kontrole koordynowane i sprawdzajace) oraz kontroli doraźnych.Roczny plan kontroli jest opracowywany przez LWINGiK i uzgadniany z Głównym Geodetą Kraju a następnie zatwierdzany przez Wojewodę Lubuskiego.

Kontrola działania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

1.Wyróżniamy następujące rodzaje kontoli:

KONTROLE PLANOWE- kontrole przewidziane w okresowym planie kontroli, które są realizowane poprzez:

kontrola koordynowana - która ma na celu zbadanie całokształtu działalności jednostek kontrolowanych w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii.
Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania przepisow ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw regulujących zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii oraz przestrzegania przepisów wykonawczych i standardów technicznych w tej dziedzinie a także przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w więcej niż jednej jednostce kontrolowanej;

kontrola sprawdzająca - ma na celu sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, która ogranicza się do sprawdzenia wykorzystania istotnych ocen i uwag sformułowanych w ramach realizacji wyników kontroli.

kontrola doraźna - wynikająca z potrzeby zbadania przestrzegania niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii.
Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania niektórych przepisów w zakresie geodezji i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i przedsiębiorców, odnoszących się do zagadnień, które nie figurują w planie kontroli, a które wynikają z potrzeby zbadania określonego rodzaju działania tych organów.

2.Wyróżniamy następujące tryby kontroli:

Tryb zwykły - przeprowadzenie kontroli poprzedza sporządzenie programu kontroli, który zatwierdza kierownik komórki do spraw kontroli-LWINGiK. Przy opracowywaniu programu kontroli bierze się pod uwagę wszystkie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli przez organ nadzoru,które dotyczą w szczególności:

 • wyników wcześniejszych kontroli,
 • wyników badań i analiz oraz skarg i wniosków dotyczących przygotowywanych kontroli,
 • czynników ryzyka mających wpływ na działalność jednostki kontrolowanej,
 • informacje dotyczące działalności jednostki kontrolowanej;

Opracowany program kontroli ma określać nazwę jednostki kontrolowanej, temat oraz cel kontroli,analizę przedkontrolną zawierającą również ewentualne wyniki wcześniejszych kontroli,analizę stanu prawnego przedmiotu kontroli oraz wskazówki dotyczące techniki i sposobu przebiegu kontroli,organizacje oraz termin przeprowadzenia kontroli.Konieczność opracowania programu kontroli nie wystepuje w przypadku prowadzenia kontroli w trybie uproszczonym.

Tryb uproszczony - przeprowadzenie kontroli w tym trybie nastepuje głównie w przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub jej pilnością. Kontrola może być zarządzona w szczególności gdy zajdzie potrzeba:

 • sporządzenia informacji dla kierownika jednostki kontrolującej,
 • sprawdzenia informacji zawartych w skargach i wnioskach,
 • dokonania analizy dokumentów otrzymanych z jednostki kontrolowanej;

Kontrolę w trybie uproszczonym przeprowadza się zgodnie z przepisami o kontroli w trybie zwykłym z wyjatkiem przepisów dotyczących opracowywania programu kontroli i wystąpień pokontrolnych.W przypadku ujawnienia w postępowaniu uproszczonym okoliczności wskazujących na popełnienie wykroczeń lub spraw mających charakter przestępstwa kontrolę w dalszej części przeprowadza się w trybie zwykłym.

Kontrola przedsiębiorców, jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz jednostek organizacyjnych.

Kontrola działalności przedsiębiorcy, jednostki wykonawstwa geodezyjnego lub innej jednostki organizacyjnej działającej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczy przede wszystkim:

 • zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 • przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
 • rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych;

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania przepisów w zakresie geodezji i kartografii przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w geodezji i kartografii oraz przez inne jednostki organizacyjne. Konieczność kontroli wynika z potrzeby zbadania prawidłowości działania jednostki wykonawstwa geodezyjnego związanego np.z nierzetelnością w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych, niezgodnością wykonywania tych prac z przepisami i standardami technicznymi oraz z uwzględnieniem zażaleń i wniosków zainteresowanych. Zakres i sposób kontroli opracowuje się na zasadach wynikajacych z przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasad zawartych w ustawie o kontroli w administracji rządowej.

 Plany kontroli na  2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 rok.

Plany kontroli
LWINGiK Plan kontroli na 2016.pdf
LWINGiK-Plan kontroli na 2017.pdf
LWINGiK-Plan kontroli na 2018.pdf

LWINGiK-Plan kontroli na 2019.pdf

LWINGiK-Plan kontroli na 2020.pdf

LWINGiK-Plan kontroli na 2020 - ZMIANA.pdf

Kontrole przeprowadzone przez LWINGiK w latach 2018 i 2019 roku.

Rok 2018
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe we Wschowie.pdf
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Żaganiu.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Nowej Soli.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Sulęcinie.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Zielone Górze.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Urząd Miasta w Zielonej Górze.pdf
Rok 2019
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Sulęcinie.pdf
 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.pdf
 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Krośnie Odrzańskim.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Międzyrzeczu.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Słubicach.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Żarach.pdf
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.pdf
Rok 2020
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w w Międzyrzeczu.pdf

Redakcja strony: KontroleRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16910

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”