Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi

Podstawa prawna

Tryb przyjmowania skarg w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Skargi i wnioski w zakresie geodezji i kartografii można składać każdego dnia w sekretariacie Inspekcji  XV piętro, pok.1511 w godzinach pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub indywidualnie do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 800 do 1600

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej .Są one rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych w Kpa oraz w ww. rozporządzeniu.
Przedmiotem skargi może byc w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy administracji geodezyjnej albo przez poszczególnych pracowników tych organów, jak również przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, poprzez naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub nienależyte załatwianie spraw.

 

 

Redakcja strony: SkargiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14501

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”