Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi

  KARTA USŁUGI

 

Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi

Co chcę załatwić? Przedłożyć Wojewodzie Lubuskiemu uchwałę w sprawie planu miejscowego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi
Kogo dotyczy? wójt/burmistrz/prezydent miasta
Co przygotować? Pismo przewodnie z prośbą o ocenę zgodności uchwały wraz załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych z przepisami prawnymi, uchwała w sprawie planu miejscowego, załączniki do uchwały, dokumentacja prac planistycznych
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie ma sformalizowanego wzoru pisma przewodniego

Jak wypełnić dokumenty?  brak
Ile muszę zapłacić? bez opłaty
Kiedy złożyć dokumenty? Uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych należy przedłożyć Wojewodzie Lubuskiemu w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej LUW

Co zrobi urząd?

Jeżeli uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczna z prawem, Wojewoda orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.

W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ogranicza się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.
Jaki jest czas realizacji? Organ orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją planistyczną.
Jak się odwołać? Na rozstrzygnięcie nadzorcze  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., którą należy wnieść za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Informacje dodatkowe tel. kontaktowy: (95) 711-53-54
Podstawa prawna Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1945 ze zm.)
Art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

 

Redakcja strony: Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2554

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Grant 2019           Ogłoszenie nr 42//II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego           Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony!