Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

 

  KARTA USŁUGI  

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
Co chcę załatwić? Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) na terenach zamkniętych (tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych)
Kogo dotyczy? Inwestorem może być osoba fizyczna lub prawna
Co przygotować?

Przygotuj:

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów zamkniętych
 • kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zaznaczonym terenem, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000 (3 egzemplarze – w tym 1 oryginał)
 • wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości wskazanych we wniosku
 • charakterystykę inwestycji obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwienia odpadów
 • określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu /przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione opisowo i graficznie
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny na środowisko, dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko
 • kopię dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej oraz w sytuacji gdy inwestor ustanowił pełnomocnika dowód zapłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów zamkniętych.doc
Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udzielają pracownicy Oddziału Gospodarki Przestrzennej

Ile muszę zapłacić? Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł zgodnie z cz. I pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  1000) i za udzielone pełnomocnictwo 17zł (zgodnie z cz. IV ww. ustawy).Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym, Oddział w Gorzowie Wlkp.:
Nr konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 z zaznaczeniem na przekazie: ,,LUW - za wydanie decyzji lokalizacyjnej na terenie zamkniętym”. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Kiedy złożyć dokumenty? -
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.


albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej LUW

Co zrobi urząd? Rozpatrzy  wniosek i wyda właściwe dla danej sprawy rozstrzygnięcie
Jaki jest czas realizacji? Nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku
Jak się odwołać? Od decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub publicznego ogłoszenia w sposób określony w statucie Urzędu i na stronie internetowej BIP. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Informacje dodatkowe

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Oddziału Gospodarki Przestrzennej pod nr tel. 957 851 765

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

Redakcja strony: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5260

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Obwieszczenie - NZA/ 2612 /KPR-4b-070-38/2020 Centralny Port Komunikacyjny           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”