Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany nazw miejscowosci

 

  KARTA USŁUGI  

 

Złożenie wniosku w sprawie ustalenia, zmiany lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości 
Co chcę załatwić? Ustalić, zmienić lub znieść urzędową nazwę miejscowości
Kogo dotyczy? Gmin
Co przygotować?

Należy przygotować:

 • uchwałę rady gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy, wraz z uzasadnieniem
 • w przypadku obiektu fizjograficznego - także opinie zarządów województw, na których terenie obiekt się znajduje
 • omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, której wniosek dotyczy
 • opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami
 • mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości, jej części lub obiektu fizjograficznego, będących przedmiotem wniosku
 • informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Należy złożyć wniosek o ustalenie, zmianę lub zniesienie nazwy miejscowości wraz z wyżej wymienionymi dokumentami
Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności ze sporządzeniem wniosku informacji udzielają pracownicy Oddziału Zarządzania Organizacją w Biurze Organizacyjnym i Kadr
Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz

Kiedy złożyć dokumenty? Do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelaria ogólna
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128
Co zrobi urząd? Przeanalizujemy wniosek, sporządzimy opinię i przekażemy komplet dokumentów ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
Jaki jest czas realizacji? Przekazanie wniosku wraz z opinią powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku
Jak się odwołać?

W tej sprawie nie przewiduje się odwołania

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku minister właściwy do spraw administracji publicznej zawiadamia niezwłocznie, za pośrednictwem wojewody, wnioskodawcę o przyczynach nieuwzględnienia wniosku
Informacje dodatkowe Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1443 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

Redakcja strony: Zmiany nazw miejscowosciRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 13510

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”