Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

 

  KARTA USŁUGI  
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy i świadectwo instruktora techniki jazdy.
Kogo dotyczy? Osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 3 lat.
Co przygotować?

 

 1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy;
 5. kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
 6. kopię prawa jazdy;
 7. oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego;
 8. wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 9. dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
 10. oświadczenie, że nie była skazana wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,podobnie działającego środka,
  • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wzór wniosku
Jak wypełnić dokumenty?

Dokładnie uzupełnij wniosek.

 

WAŻNE – wniosek należy złożyć na formularzu.

Ile muszę zapłacić?

Opłatę za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy w kwocie 50,00 zł wnosi się po zdanym egzaminie. Pieniądze wpłać na konto:

Lubuski Urząd Wojewódzki - Biuro Logistyki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Nr konta: 7210 1017 0400 2352 2231 0000 00
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek możesz złożyć po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

złożyć osobiście w:

 • Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Co zrobi urząd?

Wpisze Twoje dane na listę osób zakwalifikowanych do egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy i prześle listę do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Po zdaniu przez Ciebie egzaminu otrzymamy protokół z egzaminu i na tej podstawie nadamy Ci numer ewidencyjny oraz wystawimy świadectwo instruktora techniki jazdy.
Jaki jest czas realizacji? Termin wydania zaświadczenia jest uzależniony od terminu zdania przez Ciebie egzaminu przed komisją. Po uzyskaniu protokołu z egzaminu wydamy świadectwo instruktora techniki jazdy w ciągu miesiąca.
Jak się odwołać? Odwołanie można złożyć do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe

Opłatę za egzamin będziesz musiał wnieść na konto:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Biuro Administracyjno – Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa
nr konta: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytułem: wpłata ODTJ – Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy; egz. teoretyczny kat. ….., egz. praktyczny kat. …. prawa jazdy.

 

Wysokość opłat za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy wynosi

Poz.

Zakres egzaminu

Opłata za egzamin(zł)

Razem

 

Teoretyczny

Praktyczny

1.

Kategoria A

120

260

380

2.

Kategoria B

120

275

395

3.

Kategoria C lub D

120

390

510

4.

Kategoria B+E, 

C+E lub D+E

120

390

510

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w  sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91)

Redakcja strony: Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2047

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego