Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019"

Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" została powołana zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2015 roku zmienionym w dniu 7 lipca 2016 r. i 24 sierpnia 2017 r. wydanym na podstawie pkt VII załącznika do uchwały Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 120/2017 z 1 sierpnia 2017 r.

Do zadań komisji należy:

 • rozpatrywanie i ocena wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • tworzenie listy rankingowej wniosków;
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej;
 • opracowanie i sporządzenie ostatecznej listy rankingowej wniosków.

Zadaniem Komisji jest dokonywanie oceny wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 316 ze zm.).

Skład komisji:

 • Anna Maćkowiak - Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim – Przewodnicząca Komisji;
 • Bożena Jankowska - Starszy Inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek,
 • Sławomir Ratajczak - Kierownik Wydziału Drogownictwa w Departamencie Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze - członek,
 • Maciej Janecki – Naczelnik Wydziału Dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - członek,
 • Wiesław Wideckii - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. - członek,
 • Antoni Gładki - Zastępca Naczelnika Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - członek.

Redakcja strony: Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019"Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7386

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”