Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej

Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego została powołana zarządądzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 231 z dnia 15 lipca 2010 roku wydanym na podstawie art. 17 oraz art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. - o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.), zmienionym zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 331 z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Do zadań Komisji należy:

 • weryfikacja szacunków strat w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów oraz samorządu województwa, dokonanych przez komisje lokalne jednostek samorządu terytorialnego, pod względem jakościowym, ilościowym i wartościowym,
 • sporządzenie protokołu z weryfikacji szacunku strat, stanowiącego podstawę do ubiegania się jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Skład Komisji:

 • Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Przewodniczący Komisji,
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – zastępca przewodniczącego,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. – zastępca przewodniczącego,
 • Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek,
 • Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek,
 • Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek,
 • Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. - członek,
 • przedstawiciele wskazani przez osoby wchodzące w skład komisji.

Do udziału w pracach Komisji mogą być zapraszani eksperci, tj. osoby nie będące członkami „Komisji”.


Redakcja strony: Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7201

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”