Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (WKDS) w Gorzowie Wlkp. utworzona została Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 65 z dnia 15 kwietnia 2002 roku wydanym na podstawie art. 16 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.).
W skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele wojewody – jako strony rządowej, marszałka województwa – jako strony samorządowej, oraz reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r., organizacji związkowych i pracodawców. Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez wojewodę, na wniosek organizacji, a przedstawiciele strony samorządowej na wniosek marszałka województwa. Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego utworzone zostały w celu wykreowania regionalnej płaszczyzny dialogu społecznego. W związku z tym, zgodnie z ww. ustawą, do zadań wojewódzkich komisji dialogu społecznego należy wyrażanie opinii w sprawach leżących w kompetencji związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które leżą jednocześnie w zakresie obowiązków administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WKDS nie zajmuje się kwestiami o zasięgu ogólnopolskim, a jej prace koncentrują się na rozpatrywaniu problemów dotyczących danego regionu. Komisja ma charakter organu opiniodawczego, przy czym jej opinie mogą zostać przyjęte, jeśli na posiedzeniu każda ze stron reprezentowana jest przez co najmniej jednego przedstawiciela, a wszyscy biorący w posiedzeniu udział członkowie wyrażą na to zgodę. Należy jednak podkreślić, że formułowane przez Komisję opinie nie mają mocy wiążącej. Ponadto zgodnie z art. 17 ww. ustawy, Komisja może również rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania spokoju społecznego. Tym samym Komisja zajmuje się tak obroną praw pracowników, jak i praw i interesów pracodawców wobec związków zawodowych i administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także problemami rynku pracy i polityką gospodarczą. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i mogą w nich również brać udział zaproszeni goście, w szczególności przedstawiciele gmin i powiatów, oraz tych organizacji społecznych i zawodowych, które z mocy ustawy nie są reprezentowane w WKDS.
Pracami Komisji kieruje Prezydium składające się z przewodniczącego Komisji, którym jest wojewoda, oraz wiceprzewodniczących wybieranych po jednym przez stronę samorządową, pracowników i pracodawców. Prezydium przy wykonywaniu swoich zadań może korzystać z pomocy sekretarzy. Komisja może powoływać stałe bądź doraźne zespoły problemowe, w drodze uchwały określającej zadania zespołu oraz ich skład.

Redakcja strony: Wojewódzka Komisja Dialogu SpołecznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4227

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”