Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. jest organem II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działające na obszarze województwa lubuskiego.

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 55 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2002 r.

Bezpośredni nadzór
nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Adres:
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
tel. (22) 55-10-107

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Skład Zespołu:

 1. Przewodniczący – Piotr Myczkowski;
 2. Sekretarz – Marcin Baliński;
 3. Pozostali członkowie, w tym:
  - lekarze;
  - psycholodzy;
  - pedagodzy;
  - doradcy zawodowi;
  - pracownicy socjalni.

Kontakt:

Biuro obsługi i punkt informacyjny:
ul. Jagiellończyka 8, VIII piętro, pok. 822
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (95) 7 851 447
Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przepisy dotyczące orzecznictwa:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111270721

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391328

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z póżn. zm.);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020170162

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 228, poz.1681);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072281681

 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072501875

 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2013r., poz. 29);
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000029

 7. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000267

 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021010926

Redakcja strony: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16378

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”