Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Stan przyjmowanych spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Korespondencja wpływająca do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. jest rejestrowana w dziennikach podawczych kancelarii Urzędu, gdzie dokonuje się rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością - na poszczególnych dyrektorów wydziałów, którzy przekazują ją do realizacji poszczególnym pracownikom.
Sprawy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują dyrektorzy wydziałów.

Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą musiały znać numer kancelaryjny skierowanego do Urzędu pisma. I tak:

  • Jeżeli klient osobiście przyniesie pismo do Urzędu, to w momencie doręczenia może uzyskać informację o numerze kancelaryjnym w Kancelarii;

  • Jeżeli klient wyśle korespondencje do Urzędu np. za pośrednictwem poczty, to aby uzyskać informacje o numerze kancelaryjnym będzie musiał przyjść do Urzędu lub zatelefonować pod nr tel. +48 95 711 52 94 w punkcie kancelaryjnym.

Przekazanie numeru kancelaryjnego nastąpi po skutecznej identyfikacji sprawy.

Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania pisma i opisu przedmiotu sprawy. W odniesieniu do instytucji wystarczy podanie znaku sprawy.

 

 


Redakcja strony: Stan przyjmowanych sprawRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7893

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”