Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne kontroli wewnętrznych

Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa zarządzenia NR 20 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Kontrolę wewnętrzną prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Biuro Organizacji i Kadr z uwzględnieniem zadań kontrolnych Biura, propozycji Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz propozycji Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zasady działania audytu wewnętrznego oraz zakres i sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony regulują odrębne przepisy. Kontrola dyscypliny pracy odbywa się według odrębnych zasad.

Roczny plan kontroli wewnętrznej zawiera:

 1. nazwę komórki (jednostki) kontrolowanej;
 2. temat kontroli;
 3. rodzaj kontroli;
 4. przewidywany termin kontroli.

Kontrola wewnętrzna może być prowadzona jako:

 1. kompleksowa, która obejmuje pełny zakres działania komórki (jednostki) kontrolowanej;
 2. problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności komórki (jednostki) kontrolowanej;
 3. sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się kierownika kontrolowanej komórki (jednostki) od ustaleń poprzednich kontroli;
 4. doraźna, która ma charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń.

Redakcja strony: Podstawy prawne kontroli wewnętrznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6777

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”