Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z poźn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 października 2016 r. przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pn.: REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO-FED IWONA WIELIŃSKA, JAROSŁAW WIELIŃSKI S.C., ul. Jędrzychowska 20 D, 65-385 Zielona Góra, nr księgi rejestrowej 000000165918- W-08 

w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Zielonej Górze, ul. Jędrzychowska 20 D, pn. REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO-FED IWONA, JAROSŁAW WIELIŃSCY S.C.
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

 

Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 listopada 2018 r. oraz w dniu10 grudnia 2018 r. przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pn.: SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, nr księgi rejestrowej 000000004068-W-08, w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Zielonej Górze, ul. Zyty 26
pn. ”SZPITAL W ZIELONEJ GÓRZE”.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2018 r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych.

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 ze zm.) w związku z art. 443 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268) oraz art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.185.1092) w dniu 19 grudnia 2018 r. w Gminnej Spółce Wodnej w Kłodawie przy ul. Gwiaździstej 7/90 w Gorzowie Wlkp. została przeprowadzona w trybie uproszczonym planowa kontrola finansowa.

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2018 r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych.

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach od 19 do 21 listopada 2018 r. w Gminnej Spółce Wodnej Kożuchów z siedzibą ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, została przeprowadzona w trybie uproszczonym planowa kontrola finansowa. W okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącego Zarządu jednostki pełnił Pan Krzysztof Obarewicz.

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r. udzielonej Gminie Gubin na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2017.2234), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092), w dniach 10-14 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Gubin została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r. udzielonej Gminie Gubin na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zasiłki celowe.

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r. udzielonej Gminie Kożuchów na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092), w dniach od 13 listopada do 19 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów) została przeprowadzona w trybie zwykłym planowa kontrola finansowa.

Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej działalności oraz dysponowanie środkami pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej działalności oraz dysponowanie środkami pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w Towarzystwie Sportowym Przylep w Zielonej Górze

Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póź. zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili w dniu 17 grudnia 2018 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego, której przedmiotem była Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej w 2017 r. na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016, poz. 157 z póź.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 3 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z zapewnieniem ich funkcjonowania w 2017 r. w Żłobku „Domek Maluszka Tygrysek” w Zielonej Górze, zgodnie z Umową Nr 44/2017 zawartą w dniu 28 kwietnia 2017 r.
Kontrola obejmuje okres od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej na realizację wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. w Klubie Dziecięcym „Chatka Małolatka”, ul. Dekerta 93 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z Umową Nr 35/2017 zawartą w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Kontrola obejmuje okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Drukuj Liczba odwiedzin: 710640

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”