Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 10 lipca 2020 r. w Powiatowym Domu Dziecka w Szprotawie

Standard świadczonych usług, zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 26 sierpnia 2020 r. w Powiatowym Domu Dziecka w Żarach

Przestrzeganie praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm., Dz. U. z 2020, poz. 821)

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Pani Antoniny Hutor-Adamowska 

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sproawzdanie z kontroli tłumacza przysięgłego języka francuskiego Pani Nataszy Jemielity 

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Pani Aleksandry Holli 

Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Kontrola tłumacza przysięgłego, p. Agnieszki Gardy

Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Kontrola tłumacza przysięgłego, p.Wojciecha Grzelaka

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 16 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Torzymiu.

Zasadność przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rzetelność i terminowość realizacji przez organ właściwy wierzyciela obowiązków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prawidłowość sporządzania sprawozdawczości.

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.)

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili w dniu 20 grudnia 2019 r. kontrolę problemową w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ul. Jana Dekerta 1, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.).

 

Kontrola problemowa przeprowadzona 18 czerwca 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Sposób realizacji zadań gminy, wynikających z cytowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Drukuj Liczba odwiedzin: 1127163

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”