Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Realizacja wybranych dodatkowych instrumentów rynku pracy do bezrobotnych do 30 roku życia

Realizacja wybranych dodatkowych instrumentów rynku pracy do bezrobotnych do 30 roku życia

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zm., Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.).

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zm., Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późń. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili w dniu 23 marca 2018 r. kontrolę sprawdzającą CENTRUM  STOMATOLOGII „DEN-MED” T. Apanowicz, ul. Łużycka 17, 65-601 Zielona Góra, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zm., Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.).

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.)

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późń. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili w dniu 19 marca 2018 r. kontrolę problemową LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szkolna 1A, 66-600 Krosno Odrzańskie, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.).

Prawidłowość funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w 2017 r. i 2018 r.

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 26 czerwca 2018 r. - 15 października 2018 r. przeprowadzili kontrolę problemową  w podmiocie leczniczym: Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o. o., której przedmiotem było sprawdzenie zgodności funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego z obowiązującymi przepisami.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

Działania podejmowane na szczeblu wojewódzkim, na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wystąpiebnie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze

Prawidłowość realizacj oraz działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wystąpienie pokontrolne z Kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bogdańcu

prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zadania polegającego na przygotowaniu wyborów ławników do sądów rejonowych i okręgowych, określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne z Kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wystspinie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Lubuskiego na funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w roku 2017.

 Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2017, poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) w terminie od 25.09.2018 r. do 05.10.2018 r. została przeprowadzona kontrolna problemowa Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

Drukuj Liczba odwiedzin: 685869

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”