Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2017 r.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) w dniach 12 grudnia 2018 r. oraz 18 stycznia 2019 r. w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9 b, 65-057 Zielona Góra) została przeprowadzona kontrola planowa w trybie zwykłym.

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 21 marca 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy

Zasadność przyznawania świadczenia dobry start i prawidłowość sporządzania sprawozdawczości  

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 20 marca 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Zasadność przyznawania świadczenia dobry start i prawidłowość sporządzania sprawozdawczości.

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 19 marca 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince

Zasadność przyznawania świadczenia dobry start i prawidłowość sporządzania sprawozdawczości.  

Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Stare Kurowo

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o kierujących pojazdami w zakresie: prowadzenia ewidencji egzaminatorów, sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych celem sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną w zakresie badań dotyczących psychologii transportu, prowadzenia ewidencji uprawnionych psychologów

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 7.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaborze

Realizacja zadań gminy z zakresu wspierania rodziny.

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1638 z późn. zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przeprowadzili w dniach 10 i 11 stycznia 2018 r. kontrolę doraźną zakładu leczniczego Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra, której przedmiotem była ocena dostępności do realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym z zakresu wykonywanych świadczeń pielęgniarskich, prowadzonej dokumentacji medycznej oraz wyposażenia w sprzęt medyczny.

 

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza przysięgłego p. Krzysztofa Smyczyńskiego przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza p[rzysięgłego p. Rafała Waliłko przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Drukuj Liczba odwiedzin: 738742

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Grant 2019           Ogłoszenie nr 42//II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego           Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony!