Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 399) została przeprowadzona kontorla w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Drezdenku, w zakresie prawodłowości funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 ze zm.), w dniach od 17 do 28 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy w Słońsku (ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk) została przeprowadzona w trybie zwykłym planowa kontrola finansowa.

Kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji na wsparcie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim - Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej".

Zakres kontroli obejmował potwierdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Czerwieńsk z budżetu państwa w roku 2019 na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim – kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej” - umowa dotacji nr 1/Czerwieńsk/2019 zawarta w dniu 18.10.2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Gminy Czerwieńsk.

Kontrola doraźna przeprowadzona 24 września 2019 r. w placówce zapewniającej całodobową opiekę pn. Dom Opieki sp. z o.o. w Jeninie

Kontrola doraźna w zakresie standardu świadczonych usług opiekuńczo-bytowych na rzecz mieszkańców i wykorzystania miejsc w placówce.

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 22.11.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach

Sposób realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Kontrola problemowa w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TECH-DOM Michalik Sp.j. w Gorzowie Wlkp. obejmowała sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Zaplanowana kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie obejmowała prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Zaplanowana kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie obejmowała prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Zaplanowana kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach obejmowała prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Zaplanowana kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu obejmowała prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Drukuj Liczba odwiedzin: 1068899

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”