Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Realizacja nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinasowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.185.1092), w dniach 07 - 20 maja 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 3, została przeprowadzona
w zwykłą planowaną kontrolę finansową.

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 21.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogdańcu

Sposób realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 27.05.2019 r. w Domu Dziecka w Skwierzynie

Zapewnienie dzieciom umieszczonym w placówce opiekuńczo - wychowawczej zaspokojenia potrzeb emocjonalnych.

Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej gminom w 2017 r. na postępowanie w sprawie zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092), w dniach 8 – 11 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Dąbiu (ul. Szeroka 4, 66 – 615 Dąbie) została przeprowadzona w trybie zwykłym planowa kontrola finansowa. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki pełniła Pani Krystyna Bryszewska, od dnia 14 listopada 2018 r. Pan Marcin Reczuch.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018

Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 3 „Jarzębinka”, ul. E. Orzeszkowej w Rzepinie na podstawie Umowy Nr 9/2018 zawartej w dniu 4 czerwca 2018 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28 września 2018 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11 grudnia 2018 r.
Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przeprowadzili w dniu 11 i 12 lipca 2019 r. kontrolę problemową zakładu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Medicus" Spółka Cywilna, ul. Piaskowa 4 w Witnicy, której przedmiotem była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej w 2017 r. na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016, poz. 157 z póź.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z zapewnieniem ich funkcjonowania w 2017 r. w Niepublicznym Żłobku „Słoneczko” w Brzeziu koło Sulechowa, zgodnie z Umową Nr 44/2017 zawartą w dniu 28 kwietnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Panią Jolantą Raczkiewicz oraz na podstawie Umowy nr 1/2018 przejęcia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy nr 44/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zawartej w dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Panią Jolantą Raczkiewicz a Norlandią Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i za zgodą Wojewody Lubuskiego.
Kontrola obejmuje okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej na realizację wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. w Niepublicznym Żłobku „Super Dziecko” w Słubicach – 21 miejsc oraz u dziennego opiekuna - Anety Czapp - 5 miejsc, zgodnie z Umową Nr 41/2018 zawartą 28 września 2018 r.
Kontrola obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim, ul. Piastów 6D, zgodnie z Umową Nr 4/2018 zawartą w dniu 4 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Krosno Odrzańskie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28 września 2018 r.
Kontrola obejmuje okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Drukuj Liczba odwiedzin: 815064

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego