Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Kontrola wykorzystania dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odc. od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów (etap I)” realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2019”.

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2018 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2017.2234), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092), w dniach 24-28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwieńsk została przeprowadzona w trybie zwykłym planowana kontrola finansowa.

Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Trzebielu

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 6 września 2019 r. w Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie

Sposób zapewnienia wychowankom dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami dostosowanymi do potrzeb dziecka, na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz.1720).

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 29.11.2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim

Sposób realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 13.03.2019 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Zielonej Górze

Sposób realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Na podstawie art. 111 oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),  upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19.09.2019 r. oraz w dniu 03.10.2019 r. przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pn.: „SZPITAL REHABILITACYJNO - LECZNICZY DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJNOWIE”,  66 - 120 Wojnowo 7 A, nr księgi rejestrowej 000000004129-W-08, w zakładzie leczniczym zlokalizowanym  w Wojnowie 7 A, pn. „SZPITAL REHABILITACYJNO - LECZNICZY DLA DZIECI W WOJNOWIE”,  w zakresie oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne poza obwodami łowieckimi)

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2017.2234), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.185.1092), w dniach od 11 do 22 marca 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra) została przeprowadzona w trybie zwykłym planowa kontrola finansowa.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Kontrola wykorzystania dotacji na zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza – Etap I i Etap II" realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Kontrola wykorzystania dotacji na zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1056F w km od 0+000 do 4+540" realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Drukuj Liczba odwiedzin: 863551

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”