Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych

Jest Wojewoda Lubuski. Siedzibą Wojewody Lubuskiego jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8,66-400 Gorzów Wielkopolski.

II. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Przemysławem Pikułą Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod[at]lubuskie.uw.gov.pl. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

III. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie.

IV. Określono cele i podstawy przetwarzania Twoich danych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

V. Masz prawo do sprzeciwu.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VII. Odbiorcy danych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VIII. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Kategoria: Klauzula informacyjna - BIP [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Klauzula informacyjna - BIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1608
18-06-12 09:58
Szerwiński Michał
152.39KB

Redakcja strony: Klauzula informacyjnaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5446

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”