Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Mandaty

  KARTA USŁUGI

 

Uzyskanie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany

DOTYCZY MANDATÓW NAŁOŻONYCH DO 31 GRUDNIA 2015R.

Co chcę załatwić? Uzyskać ulgę w spłacie zobowiązania wynikającego z nałożonego mandatu karnego kredytowanego poprzez odroczenie płatności bądź rozłożenie na raty grzywny.
Kogo dotyczy? Osób, wobec których funkcjonariusze uprawnionych organów nałożyli karę grzywny a których trudna sytuacja finansowa nie pozwala na uregulowanie należności w pełnej wysokości i w ustawowym terminie.
Co przygotować?

 Celem uzasadnienia wniosku strona ma możliwość przedłożenia dokumentów dotyczących jej sytuacji materialnej i życiowej oraz osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym w szczególności:

 1. potwierdzające wysokość osiąganego dochodu (stosowne zaświadczenia) z tytułu:

  • wynagrodzenia za pracę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek,
  • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej za ostatni okres rozliczeniowy,
  • dochodów osiąganych z gospodarstwa rolnego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek,
  • uzyskanych świadczeń rentowych lub emerytalnych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek,
  • uzyskanych świadczeń z pomocy społecznej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek,
  • uzyskanych świadczeń alimentacyjnych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek,
  • pobieranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • pobieranego dodatku mieszkaniowego,
  • pobieranych zasiłków: rodzinnego, pielęgnacyjnego, wychowawczego, dla bezrobotnych,
  • pobieranych z innych tytułów niż wymienione powyżej.

   2.   potwierdzające stałe obciążenia dochodów z tytułu:

 • opłat za lokal mieszkalny,
 • podatków od nieruchomości,
 • opłat za dostarczane media,
 • kosztów leczenia i rehabilitacji wnioskodawcy i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • obowiązku alimentacyjnego,
 • pozostałych stałych zobowiązań z innych tytułów niż wymienione powyżej.

   3.    potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,

   4.    w przypadku pobierania nauki – aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły 
          lub  na studia bądź kopię legitymacji szkolnej/studenckiej,

   5.    wskazanie ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i ich pokrewieństwie,

   6.    innych dokumentów mogących mieć wpływ na wynik postępowania, wskazujących na występowanie
          przesłanek warunkujących przyznanie wnioskowanej ulgi.

 

Informujemy, że w trakcie prowadzenia twojej sprawy możesz zostać poproszony/a o uzupełnienie przekazanych dokumentów.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie mandatu

Oświadczenie o sytuacji materialnej

 

Wypełnij:

 • wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłat należności
 • oświadczenie o sytuacji materialnej

które znajdziesz:

 • w załącznikach do niniejszej karty usług (link powyżej)
 • w naszym urzędzie (XII piętro, pokój 1217, w godzinach 7.30 – 15.30)
Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnij czytelnie.
Musi on zawierać szczegółowe uzasadnienie, ze wskazaniem serii i numeru mandatu, do którego się odnosi, określeniem wysokości wnioskowanych rat, bądź wskazaniem terminu odroczenia płatności.


Pamiętaj, aby wniosek zawierał dokumenty potwierdzające, że Twoja obecna sytuacja finansowa ma wpływ na ograniczone możliwości płatnicze.

Ile muszę zapłacić?

 Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł,  tj. według stawki określonej w tabeli stanowiącej załącznik do Ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej Ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

   - w kasie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., znajdującej się przy ul. Sikorskiego 3-4,
   - w kasie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., znajdującej się przy ul. Przemysłowa 53,
   - w kasie PKO BP S.A Oddział 1, ul. Mickiewicza 7a,
   - w kasie PKO BP S.A Oddział 2, ul. Górczyńska 21,
   - w kasie PKO BP S.A Oddział 3, ul. Sikorskiego 130,
   - na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575,

 

W tytule wpłaty należy wskazać: opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie mandatu karnego.
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) należy dołączyć do akt sprawy w terminie 3 dni, od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

 

Nieuiszczenie opłaty skarbowej i niedostarczenie dowodu jej zapłaty, w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 261 §1 i  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z .2017 poz. 1257) powoduje, że czynność uzależniona od opłaty zostaje zaniechana.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o opłacie skarbowej, zwalnia się od zapłaty opłaty skarbowej jedynie osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Kiedy złożyć dokumenty? W sytuacji, w której uznasz, ze spłata mandatu przewyższa twoje możliwości płatnicze.

 

Samo złożenie wniosku o przyznanie ulgi w spłacie należności nie chroni osoby zobowiązanej przed wszczęciem bądź prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Podstawą zawieszenia egzekucji jest wyłącznie prawomocna decyzja wierzyciela.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz złożyć:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej – pokój 30
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod nr tel. 95 7 115 490 lub   e-mail magdalena.ratajczak[at]lubuskie.uw.gov.pl .

Co zrobi urząd? Przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające i wydamy w sprawie decyzję administracyjną.
Jaki jest czas realizacji? Do 60 dni, w szczególnie skomplikowanych sprawach zostaje wyznaczony termin, o którym Urząd informuje wnioskodawcę.
Jak się odwołać? Od wydanej decyzji można się odwołać do Ministra Finansów. Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.
Informacje dodatkowe Nadzór nad wydanymi decyzjami administracyjnymi sprawuje:
Minister Finansów

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 694 55 55

Przedmiotowa należność (mandat) stanowi dochód budżetu państwa, dla której wierzycielem jest Wojewoda Lubuski.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 475);
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1314 );
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ).

 

Redakcja strony: MandatyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17394

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”