Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyka medyczna

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2019

Przypominamy Podmiotom Wykonującym Działalność Leczniczą o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2019.

OBOWIĄZKOWO sprawozdania sporządzają:

 1. Wszystkie podmioty lecznicze wpisane do Rejestru Wojewody.
 2. Praktyki zawodowe posiadające kontrakt z LOW NFZ.
 3. Praktyki zawodowe nie posiadające kontraktu z LOW NFZ, które co najmniej w jednym miejscu w Rejestrze OIL lub OIPiP posiadają kod rodzaju praktyki zawodowej 97, 98 lub 99.

Uwaga: Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

Terminy, formę przekazania oraz rodzaj sprawozdań określa „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019” - Badanie 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 - Dz. U. z 2018 r., poz. 2103 z późn. zm.)

Wyciąg z „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019”:

Rodzaj sprawozdania  Termin przekazania sprawozdania Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania

 MZ-88

sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

do 13.03.2020r. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

MZ-89

sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 do 13.03.2020r. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

MZ-11

sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

 

do 31.03.2020r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ (dotyczy także poradni i praktyk stomatologicznych).

Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3.

MZ-14

sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

 

do 28.02.2020r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

MZ-15

sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

do 28.02.2020r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.

MZ-19

sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego

 

do 15.02.2020r.

 Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.

MZ-24

sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

 do 14.02.2020r.   Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

MZ-29

sprawozdanieo działalności szpitala ogólnego

do 28.02.2020r. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.

MZ-29A

sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

 

do 28.02.2020r.

 

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.

 

MZ-30

sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

do 15.02.2020r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.

Sprawozdania należy sporządzić osobno dla każdego powiatu w formie elektronicznej po wcześniejszym zalogowaniu się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w zakładce Projekty / Statystyka / SSOZ /.

Prosimy o terminowe sporządzanie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwości wprowadzenia danych statystycznych do systemu.

Szczegółowych informacji dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie woj. lubuskiego udzielają:

 • sposób logowania do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)
  Bogusław Rychter - tel. 95 7851 177, e-mail: boguslaw.rychter[at]lubuskie.uw.gov.pl
  w godzinach od 9.00 do 13.00.
 • sprawozdania MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-88 - Agnieszka Bartoszewska
  tel. 95 7851 171, e-mail: agnieszka.bartoszewska[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • sprawozdania MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-89 - Ewa Kin
  tel. 95 7851 175, e-mail: ewa.kin[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • sprawozdanie MZ-11 - Ewelina Niesłuchowska
  tel. 95 7851 172, e-mail: ewelina.niesluchowska[at]lubuskie.uw.gov.pl.

Podstawy prawne:

 • art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 649 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2103 z późn. zm.).

Przypominamy, iż art. 57 ustawy o statystyce publicznej stanowi, że „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”, natomiast z art. 58 ww. ustawy wynika, że „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”.

 

Redakcja strony: Statystyka medycznaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1739

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”