Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

 

  KARTA USŁUGI  

Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Co chcę załatwić?

Uzyskać opinię o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Kogo dotyczy?
 • podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 • podmiotu zamierzającego wykonywać działalność leczniczą;
 • zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.
Kiedy nie dotyczy?

Opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia nie stosuje się w przypadku inwestycji:

 • która ma być sfinansowana lub współfinansowana z dotacji w wysokości nie wyższej niż 1 mln zł uzyskanej przez podmiot leczniczy od podmiotu tworzącego, którym jest Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych;
 • bez względu na jej wartość, która ma być realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia nie wydaje się w odniesieniu do:

 • szpitalnego oddziału ratunkowego;
 • szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 • centrum urazowego;
 • centrum urazowego dla dzieci;
 • podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Wniosek składa się do organu wydającego opinię w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek (wygenerowany formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) powinien zawierać:

 • oznaczenie organu wydającego opinię;
 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
 • wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
 • opis inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawierający:

a) zakres rzeczowy inwestycji,
b) uzasadnienie celowości inwestycji,
c) okres realizacji inwestycji,
d) wskazanie miejsca realizacji inwestycji,
e) źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4, a w przypadku inwestycji budowlanej - również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,
f) inne informacje dotyczące inwestycji;

 • w przypadku inwestycji dotyczącej więcej niż jednej lekarskiej dziedziny medycyny wymienionej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - informacje o częściach inwestycji, służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wskazanych dziedzin medycyny, oraz ich szacowaną wartość;
 • wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 1, w przypadku tworzenia nowego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;

  lub:
 • wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 2, w przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy;
 • oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia";
 • datę sporządzenia wniosku;
 • podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • wygenerowany formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dostępny pod adresem internetowym https://iowisz.ezdrowie.gov.pl/;
 •  oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby upoważnionej do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

Opłata za wniosek

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie:

 • w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł – w wysokości 2000 zł;
 • w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000 zł;
  a) jeżeli dotyczy jednej dziedziny medycyny - w wysokości 4000 zł;
  b) jeżeli dotyczy kilku dziedzin medycyny - w wysokości określonej w lit. a, powiększonej o 1000 zł za każdą kolejną dziedzinę medycyny.

Zapłacić można przelewem na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr konta: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia”.

Jaki jest czas realizacji?

Wnioski o wydanie opinii są rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Opinię  wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jak się odwołać?
 • w przypadku gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu;
 • protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii za jego pośrednictwem wojewody;
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1347);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1348).
Gdzie załatwię sprawę?

Wnioski o wydanie opinii można  składać:

w postaci papierowej:

 • bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
  lub
 • za pośrednictwem poczty na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 w postaci elektronicznej:

 • opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  lub
 • podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 Postępowanie prowadzi i informacji udziela Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 95 7851 174, faks 95 7851 154,
e- mail:  .

Redakcja strony: Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3392

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”