Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji

Co chcę załatwić? Złożyć odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Kogo dotyczy? Osób, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, w sytuacji, gdy nie zgadzają się z orzeczeniem wydanym przez  powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa lubuskiego.
Co przygotować? Możesz przygotować dodatkową dokumentację medyczną (wyniki badań i konsultacji specjalistycznych) lub psychologiczną, której dotąd nie przedstawiałeś, a która pomoże rozpatrzyć odwołanie i ocenić Twój aktualny stan zdrowia.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Napisz odwołanie od orzeczenia.
Jak wypełnić dokumenty? Odwołanie musi zawierać Twoje dane osobowe, adres, podpis, informację, jakiego orzeczenia dotyczy i wskazanie punktów orzeczenia, z którymi się nie zgadzasz.

Swoje odwołanie możesz uzasadnić.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie odwołania i rozpatrzenie go nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? W ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Gdzie załatwię sprawę? Odwołanie złóż w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie. Zespół ten dokona samokontroli. Jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wyda orzeczenie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżone rozstrzygnięcie.

W przeciwnym wypadku, przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji – do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Co zrobi urząd? W razie konieczności możemy wezwać Cię do uzupełnienia dokumentacji. Po przeprowadzeniu postępowania orzeczniczego, wydamy orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Jeśli złożyłeś odwołanie po upływie 14 dni, wydamy postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, chyba że wraz z odwołaniem złożysz wniosek o przywrócenie tego terminu. Musisz w nim uprawdopodobnić brak swojej winy w uchybieniu terminu.
Jaki jest czas realizacji? Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, czas może wydłużyć się do 2 miesięcy.
Jak się odwołać?

Decyzja wojewódzkiego zespołu o ustaleniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Jeśli nie będziesz zadowolony z wydanego orzeczenia, możesz wykorzystać drogę sądową i odwołać się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Postępowanie sądowe w sprawach orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat sądowych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jeśli wydamy postanowienie o

 • uchybieniu terminu do wniesienia odwołania,
 • odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania,
 • przywróceniu terminu do wniesienia odwołania,
 • niedopuszczalności wniesienia odwołania,

będziesz mógł wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Skargę możesz przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

lub złożyć osobiście w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w pokoju 432 lub 433 na 4 piętrze urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30. Masz na to 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2027);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r.,poz. 162 z późn. zm.).

Redakcja strony: Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 19182

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”