Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

  KARTA USŁUGI  
Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Kogo dotyczy? Osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli co najmniej od dwóch lat prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Co przygotować?

Przygotuj wniosek o wpis do rejestru organizatorów wraz z:

 • zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
 • aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
 • dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki – w przypadku jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
 • oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
 • informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 • statutem, w przypadku jego posiadania;
 • nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;
 • programami dla określonych we wniosku organizatora turnusów rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

Jak wypełnić dokumenty? Wniosek wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami
Ile muszę zapłacić? Za wpis do rejestru nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty? W dowolnym terminie, po skompletowaniu wszystkich dokumentów
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej – pokój 32, parter
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128
Co zrobi urząd?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wydamy zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz wpiszemy Cię do Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów  Turnusów Rehabilitacyjnych.

Jaki jest czas realizacji?

Wniosek rozpatrzymy w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.

Jeśli wniosek nie jest kompletny, wezwiemy Cię do usunięcia uchybień, które należy usunąć w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o ich wystąpieniu.
Jak się odwołać? W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Załatwienie sprawy kończy się wydaniem zawiadomienia o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru ośrodków.

Portal informacyjno-usługowy znajduje się na stronie internetowej: https:///empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

Podstawa prawna
 • Art. 10c oraz 10d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz     zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. Nr 511 z późn zm.)
 • § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., poz. 1694).
Kategoria: Dokonanie wpisu do rejestru oragnizatorów turnusów rehabilitacyjnych [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wniosek o wpis do rejestru oragnizatrorów turnusów rehabilitacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
12-10-11 11:07
Mroczkowska Beata
138.5KB

Redakcja strony: Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2791

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”