Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

UWAGA:

Informujemy, że z dniem 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960). Nowelizacja ta wprowadziła szereg zmian, m.in. podmioty lecznicze zwolnione zostały z obowiązków:

 • przedkładania organowi rejestrowemu opinii sanitarnej wydawanej w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze);
 • przedkładania organowi rejestrowemu kopii dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

W miejsce ww. dokumentów, podmiot składa z wnioskiem wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

W obecnej chwili Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzą prace nad zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Po zakończeniu prac rejestr RPWDL (www.rpwdl.csioz.gov.pl) zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia.

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów leczniczych
Co chcę załatwić?

Uzyskać:

 • wpis podmiotu leczniczego do rejestru,
 • dokonać zmiany wpisu w rejestrze podmiotów leczniczych,
 • wykreślić podmiot leczniczy z rejestru podmiotów leczniczych.
Kogo dotyczy?

Podmiotów leczniczych tj:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspólników spółki cywilnej),
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2016r. poz. 371 ze zm.),
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 • posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne  w/w stowarzyszeń,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
- w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą.
Co przygotować?

Wniosek do rejestru składa podmiot, który zamierza prowadzić/powadzi działalność leczniczą lub osoba uprawniona (oryginał upoważnienia należy dostarczyć do organu rejestrowego) wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji www.rpwdl.csioz.gov.pl. Wnioskodawca powinien posiadać podpis elektroniczny (ePuap lub certyfikat kwalifikowany) oraz uprawnienia do rejestru RPWDL nadane przez organ rejestrowy na odpowiedni wniosek (do pobrania www.rpwdl.csioz.gov.pl), np.: osoba uprawniona do kierowania tym podmiotem i reprezentowania go na zewnątrz, zarząd spółki kapitałowej

Podmiot składa z wnioskiem wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

Należy jednak mieć na uwadze, że ustawodawca nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązków określonych w art. 17 ust 1 ustawy, to jest m.in. posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Składając odpowiedni wniosek elektroniczny musisz wprowadzić informacje dot.:

 • podmiotu leczniczego,
 • zakładu leczniczego ,
 • jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego,
 • komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego,
 • oświadczenia zgodnie z art. 100 ustawy o d.l.

Aplikacja do wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - www.rpwdl.csioz.gov.pl

Jak wypełnić dokumenty?

Przy wypełnianiu wniosku musisz skorzystać z:

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów  wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 325 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. 594 z późn. zm.).

Sprawy podmiotów leczniczych załatwiane są według siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego:

 • miasto Zielona Góra, zielonogórski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński, strzelecko-drezdenecki, wschowski, żagański,
  (piętro VI, pokój 604, tel. 95 7 115 349),
 • miasto Gorzów Wlkp., gorzowski, krośnieński, nowosolski, świebodziński, żarski,
  (piętro VI, pokój 604, tel. 95 7 115 510).

Po złożeniu wniosku, a przed dokonaniem wpisu możesz złożyć korektę do wniosku.

Ile muszę zapłacić?
 1. Opłata za wpis podmiotu leczniczego do rejestru wynosi aktualnie - 428,00 zł
 2. Opłata za zmianę wpisu w rejestrze podmiotów leczniczych wynosi aktualnie – 214,00 zł
 • Zapłacić możesz osobiście w Kasie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul.Jagiellończyka 13, naprzeciwko LUW, parter budynku po banku PKO SA) w godz od 8 do 14:30

lub przelewem na kontro Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 • Nr konta: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000 z dopiskiem „ opłata za wpis do rejestru podmiotów leczniczych”

Uwaga!

Organowi rejestrowemu powinieneś przedstawić dowód opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty?
 1. Wniosek do rejestru podmiotów leczniczych złóż co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności leczniczej (dotyczy również rozpoczęcia działalności jednostek i komórek organizacyjnych).
 2. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem powinieneś zgłosić do organu rejestrowego w terminie 14 dni od ich powstania pod rygorem sankcji.
Gdzie załatwię sprawę?

Od 1 kwietnia 2013r. wniosek możesz złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (załóż profil zaufany).

Aplikacja do wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - www.rpwdl.csioz.gov.pl

Rejestr podmiotów leczniczych prowadzi Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Co zrobi urząd?
 1. Składając kompletny wniosek otrzymasz zaświadczenie o wpisie.
 2. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu elektronicznego ani pieczęci.
 3. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest jawny i dostępny na stronie internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl - istnieje możliwość  wyszukiwania, przeglądania i drukowania aktualnych Ksiąg Rejestrowych.
Jaki jest czas realizacji?

Zaświadczenie o wpisie do rejestru otrzymasz elektronicznie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Jak się odwołać? Zaświadczenie o wpisie jest niezaskarżalne.
Informacje dodatkowe
 • Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.
 • W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, 14 dni od ich powstania, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 • Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
  • złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym,
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,
  • rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
  • niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych,
  • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,
  • bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.
 • Z dniem 31 grudnia 2012r. upłynął termin dostosowania swojej działalności do zapisów ustawy o działalności leczniczej przez podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu 01 lipca 2011r.
 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu 01 lipca 2011r., którego pomieszczenia i urządzenia nie spełniają wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń, powinny dostosować pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2017r.

Z dniem 31 grudnia 2012r. upłynął termin przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr programu dostosowania tego podmiotu do w/w wymagań, zaopiniowanego w drodze decyzji przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • Organ rejestrowy dokonuje z urzędu wpisów w zakresie informacji o:
  • przeprowadzeniu kontroli przez organ rejestrowy,
  • czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej,
  • danych dotyczących podmiotu wykonującego działalność leczniczą wynikających z dostosowania treści wpisu do zmian niezależnych od podmiotu.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru ( Dz. U. z 2014 r. poz. 325 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz. 594 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz 739)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318)
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2016r. (M. P. z dnia 19 stycznia 2017 r. poz. 43)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.  2011r. nr 293 poz. 739)

Redakcja strony: Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicząRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16045

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy           Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI