Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia lustracyjne

 

  KARTA USŁUGI  

 

Oświadczenia lustracyjne
Co chcę załatwić?

Złożyć oświadczenie lustracyjne do wojewody, albo złożyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego do wojewody.

Kogo dotyczy?

Do grupy tej zaliczamy:

 1. Organ lub członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - niewybieralny w wyborach powszechnych, tj. zarząd województwa, zarząd powiatu, członkowie związków międzygminnych,
 2. członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej
  z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 3. osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego
  w radzie nadzorczej spółki innej niż wymieniona powyżej,
 4. dyrektor przedsiębiorstwa państwowego (dla którego organem założycielskim jest wojewoda), jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym,
 5. kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy,
 6. kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy,
 7. dyrektorzy wydziałów, biur i komórek równorzędnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i ich zastępcy.
Co przygotować? Starannie wypełniony formularz oświadczenia lustracyjnego albo  informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - zgodny z wzorem zawartym w ustawie.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 • Formularz oświadczenia lustracyjnego.
 • Formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych.

Jak wypełnić dokumenty? Formularz oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego - zawiera wskazówki, do których wypełniający powinien się zastosować.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty?
 1. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.
 2. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z ww. wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Lubuskiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia.
Uwaga: Nie należy składać jednocześnie obu dokumentów.
Gdzie załatwię sprawę?

Pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

Złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelaria ogólna – na parterze budynku
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128
Co zrobi urząd?

Zarejestrujemy wpływ oświadczenia lustracyjnego albo informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Następnie przekażemy ww. dokumenty do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Jaki jest czas realizacji? Czynności powinny zostać przeprowadzone niezwłocznie.
Jak się odwołać? W tej procedurze nie ma możliwości złożenia odwołania.
Informacje dodatkowe

Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) - składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej.

 

Formularz oświadczenia lustracyjnego

Formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) - lustracja

Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186).

Redakcja strony: Oświadczenia lustracyjneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2215

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”