Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej
Kogo dotyczy?
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • Kościołów Katolickich, innych kościołów, związków wyznaniowych;
 • organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń;
 • osób prawnych;
 • osób fizycznych;
Co przygotować?
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom;
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi przepisami;
 • Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;

W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej:

 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • informację o sposobie finansowania domu,
 • zaświadczenie, że osoba która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia;

wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc

 

Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności z wypełnianiem wniosku informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku i wydanie zezwolenia nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej, parter, pokój 32
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura[at]lubuskie.uw.gov.pl 


poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd? Rozpatrzymy wniosek i dokonamy oględzin obiektu, w którym usytuowany jest dom. Decyzja w sprawie zezwolenia zostanie przesłana pod wskazany we wniosku adres.
Jaki jest czas realizacji? W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie pracownicy Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego dokonują oględzin obiektu, w którym usytuowany jest dom i rozpatrują wniosek o zezwolenie.
Jak się odwołać? Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Informacje dodatkowe

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony.

Na mocy decyzji dom pomocy społecznej, którego zezwolenie dotyczy zostaje wpisany do wojewódzkiego rejestru Domów Pomocy Społecznej. Rejestr jest jawny.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 734 z późn. zm.).
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie DPS [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
18-11-09 09:53
Zatylna Marta
30KB

Redakcja strony: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy SpołecznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4116

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”