Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 575)
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz.U. Nr 292, poz. 1720)

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:

-        spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-        spełnia standardy, określone w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

-        przedstawi wymagane dokumenty.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;

(Załącznik:  wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych j.doc);

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której placówka ma prowadzić działalność;
 2. Odpis z właściwego rejestru;
 3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz NIP;
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przypadku ich braku zaświadczenia właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 5. Pozytywna opinia starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka – dot. placówki organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania;
 6. Opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku, w którym będzie się mieścić placówka oraz najbliższego jej otoczenia mając na uwadze specyfikę placówki;
 7. Opinia właściwego miejscowo komendanta państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach higieny budynku, w którym będzie się mieścić placówka oraz najbliższego jej otoczenia mając na uwadze specyfikę placówki;
 8. Statut placówki lub jego projekt;
 9. Regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt;
 10. Informacja o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 11. Informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP.

 

FORMULARZE / WNIOSKI

Załącznik:  wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych j.doc

 

 OPŁATY

Nie dotyczy

 

TERMIN ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Zgodnie z art.35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego do 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu oględzin obiektu, w którym placówka ma prowadzić działalność.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, parter, pokój 32 –kancelaria ogólna.

  

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydział Polityki Społecznej

Wieloosobowe stanowisko do spraw kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

INNE INFORMACJE 

Po uzyskaniu zezwolenia placówka zostaje wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rejestr jest jawny.

 

 załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

Opracował: Agnieszka Kraska , starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

Zatwierdził: Grazyna Jelska  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Redakcja strony: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1233

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”