Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej w ramach działalności gospodarczej/statutowej

Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Kogo dotyczy?
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • Kościołów  Katolickich, innych kościołów, związków wyznaniowych, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń w ramach działalności statutowej.
Co przygotować?
 • wniosek o wydanie zezwolenia;
 • koncepcję prowadzenia placówki;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 • zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.);
 • informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wniosek o wydanie zezwolenia

wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc

wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc


Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności z wypełnianiem wniosku informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku i wydanie zezwolenia nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć jeśli chcesz prowadzić działalność w zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej, parter, pokój 32
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura[at]lubuskie.uw.gov.pl 


poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd? Rozpatrzymy wniosek i dokonamy oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Decyzja w sprawie zezwolenia zostanie przesłana pod wskazany we wniosku adres
Jaki jest czas realizacji? W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie pracownicy Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego dokonają oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wniosek o zezwolenie rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu,
w którym usytuowana jest placówka.
Jak się odwołać? Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Informacje dodatkowe

W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art.68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wojewoda Lubuski w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie określając w nim przeznaczenie placówki i wpisuje placówkę do rejestru placówek.

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje kary pieniężne za prowadzenie placówki bez zezwolenia Wojewody.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz.739);
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz.740).
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
18-11-09 09:54
Zatylna Marta
41.5KB
format_doc wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
18-11-09 09:54
Zatylna Marta
41KB

Redakcja strony: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekęRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4039

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”