Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej w ramach działalności gospodarczej/statutowej

Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Kogo dotyczy?
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • Kościołów  Katolickich, innych kościołów, związków wyznaniowych, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń w ramach działalności statutowej.
Co przygotować?
 • wniosek o wydanie zezwolenia;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom,
 • zaświadczenie organu nadzoru budowlanego potwierdzające możliwość użytkowania obiektu budowlanego określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • koncepcję prowadzenia placówki;
 • informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki;
 • oświadczenie, że podmiot występujący o zezwolenie, nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4-6, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki;
oświadczenie to należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wniosek o wydanie zezwolenia

wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc.docx

wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc.docx
Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności z wypełnianiem wniosku informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku i wydanie zezwolenia nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem działalności w zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej, parter, pokój 32
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura[at]lubuskie.uw.gov.pl 


poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd? Zweryfikujemy wniosek wraz z załącznikami i dokonamy oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Decyzja w sprawie zezwolenia zostanie przesłana pod wskazany we wniosku adres.
Jaki jest czas realizacji?

W przypadku braków formalnych wniosku lub niedołączenia wymaganych dokumentów, zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.

W przypadku kompletnego wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia pracownicy Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego dokonają oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wniosek o zezwolenie rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka.
Jak się odwołać? Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Informacje dodatkowe

W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art.68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wojewoda Lubuski w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie określając w nim przeznaczenie placówki i wpisuje placówkę do rejestru placówek.

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje kary pieniężne za prowadzenie placówki bez zezwolenia Wojewody.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1876);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1562);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1532).
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-11-05 10:44
Zatylna Marta
26.78KB
format_blank wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
20-11-05 10:44
Zatylna Marta
21.95KB

Redakcja strony: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekęRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4282

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”