Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych

  KARTA USŁUGI  

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Kogo dotyczy?

podmiotów prowadzących ww. placówki:

– powiaty,

- samorząd województwa,

- podmioty, którym powiat zlecił realizację zadania prowadzenia ww. placówki, tj.:

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Co przygotować?
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której placówka ma prowadzić działalność;
 • Odpis z właściwego rejestru;
 • Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz NIP placówki;
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przypadku ich braku zaświadczenia właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Pozytywna opinia starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka – dot. placówki organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania;
 • Opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku, w którym będzie się mieścić placówka oraz najbliższego jej otoczenia mając na uwadze specyfikę placówki;*
 • Opinia właściwego miejscowo komendanta państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach higieny budynku, w którym będzie się mieścić placówka oraz najbliższego jej otoczenia mając na uwadze specyfikę placówki;*
 • Statut placówki lub jego projekt;
 • Regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt;
 • Informacja o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • Informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP.

*Dokumenty są wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin zażąda ich przedstawienia

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,.doc
Jak wypełnić dokumenty? Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.
Ile muszę zapłacić? Nie ponosisz żadnych opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek możesz złożyć, jeśli skompletowałeś wszystkie wymagane dokumenty.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty wyślij na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 32 na parterze.

Co zrobi urząd?

- sprawdzi poprawność wypełnienia wniosku i kompletność dokumentacji;

- inspektorzy przeprowadzą oględziny obiektu, w którym prowadzona ma być placówka;

- wydana zostanie decyzja wojewody – zezwolenie na prowadzenie placówki;

- placówka zostanie wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Jaki jest czas realizacji? Sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Jak się odwołać? Od decyzji Wojewody możesz odwołać się do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna Art. 106 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018, poz. 889 ze zm.)
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wniosek o wydanie zezwolenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
19-04-02 14:48
Mach Monika
46.5KB

Redakcja strony: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1004

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”