Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki uczniowskie

Zasady dotyczące organizacji uczniowskich praktyk zawodowych

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim organizuje uczniowskie praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich.

1. Osoba ubiegająca się o praktykę uczniowską składa podanie skierowane do Dyrektora Generalnego Urzędu. Podanie winno uwzględniać:

 • nazwę szkoły,
 • kierunek nauki,
 • proponowany termin odbycia praktyki,
 • komórkę organizacyjną, w której praktykant chciałby odbyć praktykę.

2. Podanie należy złożyć miesiąc przed planowanym terminem odbycia praktyki w Urzędzie, w Kancelarii Ogólnej na parterze Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

3. Dyrektor Generalny Urzędu podejmie decyzję o zorganizowaniu praktyki uczniowskiej po zasięgnięciu opinii Dyrektorów Wydziałów LUW.

4. O ostatecznej decyzji aplikujący lub szkoła zostają poinformowani telefonicznie lub na adres wskazany w podaniu.

5. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Generalnego szkoła zobowiązana jest do zawarcia imiennego porozumienia (umowy) o współpracy w realizacji uczniowskich praktyk zawodowych.

6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki:

 • skierowanie na praktykę uczniowską wystawione przez szkołę na podstawie zawartego porozumienia,
 • program praktyk zawodowych,
 • potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawują opiekunowie z ramienia Urzędu oraz szkoły.

8. Po zakończeniu praktyki uczeń otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyki.

Osobą do kontaktu z ramienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie organizacji praktyk uczniowskich jest Pani Emilii Rutkowskiej w Biurze Organizacji i Kadr

tel. 95 7851 625, e-mail: emilia.rutkowska[at]lubuskie.uw.gov.pl

Redakcja strony: Praktyki uczniowskieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2149

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”