Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ

Kandydaci do pracy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przyjmowani są w otwartym i konkurencyjnym naborze. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Do udziału w naborze przyjmowane są tylko aplikacje na wolne stanowiska opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Ta zasada ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom takich samych szans uzyskania informacji o istniejących w Urzędzie wolnych stanowiskach pracy i takie same możliwości złożenia aplikacji na wakujące stanowiska.


Ogłoszenia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: bip.kprm.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego www.bip.luw.pl.

Z ogłoszeniami można się również zapoznać na tablicy informacyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. na parterze budynku w Kancelarii Ogólnej Urzędu.


Osoba, która chce wziąć udział w naborze powinna złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w tymże ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są uwzględniane. Jeśli dokumenty wysyłane są drogą pocztową, to jako datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Wszyscy kandydaci, którzy spełniają konieczne wymagania formalne i dostarczyli stosowne dokumenty, biorą udział w dalszym naborze. Kandydaci powiadamiani są indywidualnie (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie) o terminie i miejscu naboru. Selekcji kandydatów dokonuje kilkuosobowa komisja rekrutacyjna.

Nabór może być przeprowadzony w następujących formach:

 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • testu wiedzy,
 • testu umiejętności praktycznych.

 

Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testów i rozmów zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną do Dyrektora Generalnego, który wraz z Dyrektorem zainteresowanego Wydziału/Biura  i Dyrektorem Biura Organizacji i Kadr decyduje o zatrudnieniu kandydata.

Po przeprowadzeniu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego upowszechnia się informację o wyniku naboru. Informacja ta jest dostępna również na tablicy informacyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone.

„Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.”

 

 

Redakcja strony: Zasady przeprowadzenia naboru do Służby CywilnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5378

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”