Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Edycja 2020

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Cele programu:

Strategicznym celem program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” jest zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

  • osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami”

-        konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

-        konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

Celem programu jest również m.in. poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz rozszerzenie oferty usług.

Adresatami Programu są gminy, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Sposób realizacji programu

Tryb naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, ze zm.) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:
Gmina składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu)

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zaplanowany obecnie termin naboru wniosków w ramach Programów resortowych pn.: "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 ulega przedłużeniu do 22 kwietnia 2020, aby umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

W dniu 27 kwietnia br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował komunikat do ogłoszeń o naborze wniosków do Programów:

1) "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz

2) "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku przez gminę/powiat wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, wniosek może zostać uznany za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 7 dni (decyduje data wpływu). Uwzględniając powyższe terminy naboru wniosków w ramach Programów gmina/powiat składa wniosek – w terminie do 29 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Wcześniejszy termin był do 22 kwietnia 2020 r.

Wnioski składamy na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,991,komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminow-w-ramach-programow-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020-oraz-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Kategoria: Edycja 2020 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ogloszenie o naborze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-03-17 09:56
Mach Monika
137KB
format_pdf Program Usługi opiekuńcze – edycja 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-03-17 09:56
Mach Monika
637.74KB
format_blank Załącznik 1A wniosek dla Gmin o usługi opiekuńcze.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-03-17 09:57
Mach Monika
13.36KB
format_blank Załącznik 1B wniosek dla Gmin o specjalne usługi opiekuńcze.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-03-17 09:58
Mach Monika
13.21KB
Kategoria: Edycja 2020 - wyniki Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Lista zaakceptowanych wniosków do Programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020 (1).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-05-28 11:47
Kędzior Joanna
197.81KB

Redakcja strony: Edycja 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 453

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”