Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014

 Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków

Ostateczna lista rankingowa wniosków

 Wstępna lista rankingowa wniosków

 

ZMIANA UCHWAŁY

W dniu 25 marca 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", zwiększając o 450 mln zł wydatki budżetu państwa na realizację programu w 2014 roku, tj. z 250 mln zł do 700 mln zł.

Województwo lubuskie na 2014 rok otrzyma kwotę 29.834.000 zł do równego podziału na gminy i powiaty (po 14.917.000 zł). Pozwoli to na rozszerzenie listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań o kolejne gminy i powiaty znajdujące się na ostatecznej liście rankingowej wniosków.

Nowa lista wymagać będzie zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz zwiększenia budżetu Wojewody Lubuskiego przez Ministra Finansów.

 

UWAGA

Porozumienie o partnerstwie będzie traktowane tak, jak umowa o partnerstwie.

WOJEWODA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

Z dniem 1 września 2013 roku Wojewoda Lubuski rozpoczyna nabór wniosków do nowej edycji Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Nabór będzie trwał do 30 września 2013 r.

W województwie lubuskim na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu zostanie przeznaczona kwota 42.620 tys. zł do równego podziału na gminy i powiaty województwa lubuskiego po 21.310 tys. zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2014 roku:

 1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja.
 2. Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln zł.
 3. Gmina może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań.
 4. Miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski, po jednym na drogę gminną i powiatową, jednakże wniosek dotyczący drogi powiatowej poddany ocenie formalnej i merytorycznej zostanie zakwalifikowany do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy pozostaną środki niewykorzystane z limitu dotacji przewidzianej dla powiatów.

Składanie wniosków:
Nabór wniosków do Programu trwa od 1 do 30 września 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (VII piętro, pokój 724). Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 095 7115 466, pokój 1109, XI piętro, . Wszelkie dostępne dokumenty dotyczące realizacji, naboru wniosków wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełniania są dostępne na stronie internetowej: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Etap_II_Bezpieczenstwo_-_Dostepnosc_-_Rozwoj_-_edycja_2013_2014.html

Uwaga:
Punkt 18.5 wniosku określa wymagane załączniki. Dodatkowo prosi się o dołączenie projektu budowlanego (w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz projektu organizacji ruchu.

Harmonogram realizacji Programu w  latach  2013-2015:

 • 1 – 30.09.2013 r. Nabór wniosków na rok 2014.
 • do 31.10.2013 r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie.
 • Ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list  rankingowych wniosków.
 • 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.  Zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków.
 • do 30.11.2013 r. Rozpatrzenie zastrzeżeń przez komisje i ogłoszenie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez ministra.
 • do 20.12.2013 r. Zatwierdzenie przez ministra list zakwalifikowanych wniosków.
 • do 15.11.2014 r. Zatwierdzenie przez ministra zmienionych list zakwalifikowanych wniosków.
 • do  31.12.2014 r. Realizacja zadań przez jednostki. Wykorzystanie dotacji przez jednostki i ich rozliczenie.
 • do 31.01.2015 r. Przekazanie przez jednostki sprawozdań z wykorzystania dotacji wojewodom.
 • 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań jednostek - przedłożenie przez wojewodów ministrowi informacji o realizacji Programu w roku poprzednim wraz ze zbiorczym zestawieniem wykorzystania dotacji.
 • do 31.03.2015 r. Przedłożenie przez ministra informacji o realizacji Programu w roku poprzednim Radzie Ministrów.

 

INFORMACJA

Informuję, że zbliża się termin ogłoszenia przez Wojewodę Lubuskiego naboru wniosków do kolejnej edycji Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", który będzie trwał  od 1 do 30 września 2013 r.

W województwie lubuskim na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu planuje się przeznaczyć kwotę  w wysokości 42 620 tys. zł do równego podziału na powiaty i gminy: powiaty (21 310 tys. zł), gminy (21 310 tys. zł).

Jednostki samorządu terytorialnego wzorem lat ubiegłych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2014 roku:

 • Inwestycje będą realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja;
 • Planuje się, że dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3.000.000 zł;
 • Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania (droga gminna), a powiat ziemski dwóch zadań (drogi powiatowe);
 • Wojewoda może zwiększyć powyższy limit dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie (droga powiatowa). Wojewoda dopuszcza składanie dwóch wniosków przez  miasta na prawach powiatu, jednakże wniosek dotyczący drogi powiatowej poddany ocenie formalnej i merytorycznej zostanie zakwalifikowany do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy pozostaną środki niewykorzystane z limitu dotacji przewidzianej dla powiatów;
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na punkt 10.2. Programu, który stanowi, iż wniosek  zgłasza zarządca drogi, tj. w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: dla dróg gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta, dla dróg powiatowych – zarząd powiatu;
 • Jednostka może uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej wniosku jeżeli zostanie zawarta umowa partnerska, która podlegać będzie wykonaniu.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 095 7115 466, pokój 1109, 11 piętro, .

Wszelkie dostępne dokumenty dotyczące realizacji, naboru wniosków wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełniania są dostępne na stronie internetowej: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Etap_II_Bezpieczenstwo_-_Dostepnosc_-_Rozwoj_-_edycja_2013_2014.html

Redakcja strony: Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3407

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”