Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz Dróg Samorządowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 października o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161).

 Dofinansowaniem są objęte:

 • budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”), oraz budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”),
 • budowa mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych („zadania mostowe”) – nabór przeprowadza minister właściwy ds. transportu,
 • budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym („zadania obronne” – realizowane bez udziału wojewodów).

 Dofinansowanie obejmuje również:

 • przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
 • budowę, przebudowę lub remont dojazdu do mostu (dotyczy zadań mostowych).

 Dofinansowaniem nie są objęte:

 • koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe,
 • koszty przygotowania zadań mostowych,
 • zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

 Wysokość dofinansowania:

 • do 80% wartości zadania – dla zadań powiatowych i gminnych,
 • do wysokości 30 mln zł – dla zadań powiatowych i gminnych,
 • 80% - dla zadań mostowych.

 Nabór wniosków:

Dysponent Funduszu w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca roku kalendarzowego informuje wojewodów o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na dane województwo, w tym zadań wieloletnich -  nabór ogłaszany jest w terminie 14 dni od otrzymania przez wojewodę przedmiotowej informacji.

 Wniosek musi spełniać wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski o dofinansowanie składa się w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Kryteria oceny wniosków:

Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod uwagę:

 • znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów (jezdnie, ruch pieszych w tym chodniki, pobocza, ruch rowerów, przystanki komunikacyjne, odwodnienie, skrzyżowania,
  • rozwiązania dodatkowe/specjalne w zakresie brd,
  • wypadkowość (poprawa poziomu brd, poprawa bezpieczeństwa pieszych),
  • zarządzanie prędkością;
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
 • poprawę dostępności terenów inwestycyjnych;
 • poziom dochodów własnych wnioskodawcy
 • komplementarność zadania z zadaniami realizowanymi w ramach Programów Rządowych.

 Fundusz Dróg Samorządowych nie jest programem rozwoju w myśl przepisów ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju.

Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-12-31 10:54
Kuświk Marcin
133.65KB

Redakcja strony: Fundusz Dróg SamorządowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 151

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”