Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

5 sierpnia 2019 roku Wojewoda Lubuski ogłasza nabór wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 Termin składania wniosków 16 sierpnia 2019 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

(o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego)

 

Wnioski należy składać:

 osobiście w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

w Kancelarii Ogólnej (parter) w godzinach pracy Urzędu

lub drogą pocztową na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Osoby do kontaktu: Katarzyna Kis tel. 95 78 51 750, pokój 1423, XIV piętro;
e-mail:

 1. Wysokość środków na rok 2019 przeznaczonych na dopłaty w województwie lubuskim wynosi 13 173 440,89 zł. Maksymalna kwota dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 1 zł.
 2. Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  - z wyłączeniem komunikacji miejskiej.
 3. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące
  co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
 4. Organizator może uzyskać ze środków Funduszu dopłatę po zawarciu umowy o dopłatę
  z Wojewodą Lubuskim. Umowa jest zawierana na wniosek organizatora. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste omyłki, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte
  we wniosku.
 7. Wojewoda, rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

1) powierzchnię obszaru właściwości organizatora,

2) liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora,

3) liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

4) długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

5) liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

6) realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek,

7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku,

8) dofinansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kategoria: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Ogłoszenie o naborze wniosków sierpień 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-08-05 14:02
Korbel Łukasz
58KB
format_xls WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOPŁATĘ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-08-05 14:01
Korbel Łukasz
53.5KB

Redakcja strony: Fundusz rozwoju przewozów autobusowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 121

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych