Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

MALUCH+ edycja 2020 moduł 4

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4, stanowiący uzupełnienie do programu ogłoszonego 2 października 2019 r.

Konkurs kierowany jest do osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przedmiotem dofinansowania będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2020 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie będzie ich faktyczne obsadzenie.  Wysokość dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania będzie pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za dziecko. W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie miejsc dla tej grupy dzieci.

Oferty należy składać w terminie do 10 stycznia 2020 r.

Za datę złożenia oferty przyjmuję się datę wpływu do urzędu.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 14 lutego 2020 r.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 Programu:

  • Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2020- moduł 4” na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  • Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie np. „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 4”.

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki, których wykaz został zamieszczony poniżej.

 

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4 znajdują się na stronie MRPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4

 

Osoby do kontaktu:

Anna Michałuszko    tel.  95 / 7 851 914
Joanna Wysocka      tel.  95 / 7 851 917

Kategoria: Moduł 4 [ 22 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020(1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-12-11 10:15
Rzepecka Marta
14.52KB
format_blank Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-03-02 13:22
Rzepecka Marta
17.92KB
format_xls Kalkulacja kosztow-moduł 4.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
19-12-11 10:12
Rzepecka Marta
48.5KB
format_blank KLAUZULA_INFORMACYJNA_moduł_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-12-11 10:13
Rzepecka Marta
16.09KB
format_blank MALUCH + 2020 - KLAUZULA RODO(1).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-12-11 10:15
Rzepecka Marta
9.3KB
format_blank Maluch__2020_modul_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
19-12-11 10:07
Rzepecka Marta
67.52KB
format_blank moduł 4_wyniki 2020 lubuskie.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-03-02 13:21
Rzepecka Marta
17.54KB
format_blank Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych(1).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
19-12-11 10:16
Rzepecka Marta
7.21KB
format_blank Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych(2).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
19-12-11 10:17
Rzepecka Marta
6.88KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
20-03-24 08:26
Włodarczak Jacek
14.11KB
format_blank Wzór umowy moduł 4 - budżet państwa.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-03-20 10:27
Rzepecka Marta
24.85KB
format_blank Wzór umowy moduł 4 - Fundusz Pracy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-03-20 10:28
Rzepecka Marta
27.48KB
format_xls Zał_1_oferta_konkursowa_m_4.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
19-12-11 10:08
Rzepecka Marta
38KB
format_doc Zał_10_-_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_klauzulą_informacyjną.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
19-12-11 10:20
Rzepecka Marta
28.5KB
format_doc Zał_4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_RC.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-12-11 10:17
Rzepecka Marta
35KB
format_doc Zał_5_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-12-11 10:18
Rzepecka Marta
35KB
format_blank Zał_6_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
19-12-11 10:18
Rzepecka Marta
16.93KB
format_blank Zał_7_-_zbiorcze_oświadczenia_rodziców_o_pomniejszaniu_opłat_(moduł_4).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
19-12-11 10:18
Rzepecka Marta
217.04KB
format_blank Zał_8_-_indywidualne_oświadczenie_rodzica_o_pomn_opłat.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
19-12-11 10:19
Rzepecka Marta
24.43KB
format_blank Zał_9_-_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów_dokumentujących_obniżenie_opłat_rodziców.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
19-12-11 10:20
Rzepecka Marta
211.05KB
format_blank zał. 2 moduł 4 wniosek o wypłatę dotacji FUNKCJONOWANIE.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
20-05-21 14:17
Rzepecka Marta
88.32KB
format_doc załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-12-22 10:42
Włodarczak Jacek
147KB

Redakcja strony: MALUCH+ edycja 2020 moduł 4Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1956

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”