Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

MALUCH edycja 2014

5 marca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),  ogłosił  konkurs „MALUCH - edycja 2014”.

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2014" termin złożenia ostatniego wniosku o wypłatę dotacji upływa z dniem 10 grudnia 2014 r.

Wnioski należy kierować do Wydziału Programów Europejskich i Rządowych.


Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.
O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH” w 2014 r. realizowany jest w ramach jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania,
 2. Moduł 2 (dla gmin) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”,
 3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, stanowiących załączniki do Programu nr 1, nr 2 i nr 3 (odpowiednio do modułu) w  formie papierowej oraz w formie elektronicznej:

 1. Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH 2014” na adres:
  Wydziału Programów Europejskich i Rządowych
  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  lub złożyć osobiście w kancelarii LUW (p. 724, piętro VII)
 2. Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: funduszeue[at]lubuskie.uw.gov.pl wpisując w temacie odpowiednio: „Oferta MALUCH 2014 – moduł 1”, „Oferta MALUCH 2014 – moduł 2” lub „Oferta MALUCH 2014 – moduł 3”, a także dodając nazwę gminy, której dotyczy oferta, a w przypadku modułu 3 – także skróconą nazwę podmiotu składającego ofertę. Oferty w formie elektronicznej składa się w terminie złożenia oferty w formie papierowej. 
 3. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy e-PUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka   - tel. (95) 71 15 370;
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 71 15 323.

Formy wniesienia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy realizowanej w ramach programu „Maluch - edycja 2014” - moduł 3.

Uprzejmie informujemy, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów w ramach modułu 3 może być wnoszone według wyboru Podmiotu w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. wekslu in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
 6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  znajdują się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2014a/

Dokumenty do pobrania:
 
Kategoria: Program Maluch - edycja 2014 [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Oświadczenie dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez rodziców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
14-05-20 09:10
Włodarczak Jacek
236.85KB
format_doc Oświadczenie o kwalifikowalność podatku VAT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
14-04-01 10:20
Włodarczak Jacek
25.5KB
format_doc Oświadczenie o przyjęciu dotacji celowej z budżetu państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
14-04-01 10:21
Włodarczak Jacek
31.5KB
format_pdf Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
15-01-05 10:27
Włodarczak Jacek
245.94KB
format_pdf Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-01-05 10:28
Włodarczak Jacek
245.53KB
format_pdf Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-01-05 10:29
Włodarczak Jacek
231.5KB
format_pdf Sprawozdanie z trwałości projektu - Moduł 1 i Moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 547
15-01-05 10:30
Włodarczak Jacek
216.15KB
format_pdf Sprawozdanie z trwałości projektu - Moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
15-01-05 10:31
Włodarczak Jacek
213.44KB
format_pdf Wyniki konkursu "Maluch - edycja 2014" moduł 1 i 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
14-05-16 11:45
Włodarczak Jacek
168.89KB
format_pdf Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2014" moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
14-04-15 13:56
Włodarczak Jacek
192.68KB
format_pdf Wystapienie pokontrolne 2017-02-27 Miasto Gorzó Wlkp..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-05-17 08:21
Rzepecka Marta
238.08KB
format_pdf Wystąpienie pokontrolne 2017-02-27 Miasto Gorzów Wlkp.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
18-06-26 10:40
Rzepecka Marta
238.38KB
format_pdf Wystąpienie pokontrolne Żagań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-06-26 10:47
Rzepecka Marta
205.09KB
format_pdf Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
14-05-06 14:54
Włodarczak Jacek
216.4KB
format_pdf Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
14-04-01 10:21
Włodarczak Jacek
215.33KB
format_pdf Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 3)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
14-05-06 15:03
Włodarczak Jacek
243.56KB
format_pdf WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
14-07-31 13:54
Włodarczak Jacek
151.02KB
format_pdf WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
14-07-31 13:54
Włodarczak Jacek
151.26KB
format_pdf WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
14-07-31 13:53
Włodarczak Jacek
151.9KB
format_blank zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
14-07-31 13:55
Włodarczak Jacek
12.08KB
format_blank zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
14-07-31 13:55
Włodarczak Jacek
12.05KB

Redakcja strony: MALUCH edycja 2014Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1761

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”