Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

MALUCH+ edycja 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

1. Na Program w 2019 r. przeznaczono 450 mln zł.

2.O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).

3. Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
 1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,
 2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może również ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

 • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),
 • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.
 • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

5.Termin składania ofert:

 • dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

6. Oferty należy składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 Programu:

 • Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2019” na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 • Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 1a – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”.

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki.

W ramach modułów 1a, 1b oraz modułu 3 do oferty należy załączyć również program inwestycji, kalkulację kosztów oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.

9. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

UWAGA! W przypadku oferty konkursowej modułu 1a i 1b (tabela 1) dane dotyczące liczby dzieci w rocznikach 1-2 w gminie wg GUS (stan na dzień 30.06.2018 r.) podaje się na podstawie tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. (stan w dniu 30 VI)”

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka - tel. (95) 7 851 917
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 7 851 914
 • Kamila Arendarska - tel. (95) 7 851 911

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019

Kategoria: Dokumenty ogólne [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Program Maluch+ 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
18-12-03 14:42
Włodarczak Jacek
1.09MB
format_blank Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach programu Maluch+ 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-02-14 12:27
Włodarczak Jacek
11.52KB
format_jpg zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-12-03 14:43
Włodarczak Jacek
2.95MB
format_pdf zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-12-03 14:43
Włodarczak Jacek
5.92MB
format_jpg zał. 32 - Logo pion
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-12-03 14:43
Włodarczak Jacek
224.72KB
format_pdf zał. 32 - Logo pion
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-12-03 14:44
Włodarczak Jacek
412.01KB
format_jpg zał. 32 - Logo poziom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-12-03 14:44
Włodarczak Jacek
136.11KB
format_pdf zał. 32 - Logo poziom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-12-03 14:45
Włodarczak Jacek
386.62KB
Kategoria: Moduł 1 [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH+2019-moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
19-02-27 15:12
Włodarczak Jacek
16.9KB
format_blank Kalkulacja moduł 1 a, 1b, 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-12-04 12:32
Włodarczak Jacek
19.84KB
format_pdf Maluch umowa moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-04-02 11:55
Włodarczak Jacek
364.92KB
format_blank MALUCH+2019 moduł 1a wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
19-02-27 15:13
Włodarczak Jacek
39.89KB
format_blank MALUCH+2019_moduł_1_b_wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-02-27 15:14
Włodarczak Jacek
14.78KB
format_blank Zał 1 i 2 do wniosku o wypłatę dotacji z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-05-20 08:38
Włodarczak Jacek
49.76KB
format_doc Zał 11 - m1a - oświadczenie o braku instytucji na terenie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-12-04 09:57
Włodarczak Jacek
24KB
format_doc Zał 13 - m1a - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-12-04 09:58
Włodarczak Jacek
32KB
format_doc Zał 14 - m1a - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-12-04 10:02
Włodarczak Jacek
29.5KB
format_doc Zał 15 - m1b - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-12-04 10:04
Włodarczak Jacek
32KB
format_doc Zał 16 - m1b - oświadczenie o przyjęciu Fund Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-12-04 14:10
Włodarczak Jacek
29.5KB
format_xls Zał 1a oferta konkursowa dla jst 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-12-04 10:10
Włodarczak Jacek
124.5KB
format_xls Zał 1b oferta konkursowa dla jst 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-12-04 10:08
Włodarczak Jacek
128.5KB
format_doc Zał 2 - Wniosek o wypłatę dotacji Maluch + 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-05-20 08:38
Włodarczak Jacek
78KB
format_blank Zał 23 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-12-04 10:06
Włodarczak Jacek
19.53KB
format_doc Zał 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-05-20 08:39
Włodarczak Jacek
171KB
format_doc Zał 5 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-05-20 08:39
Włodarczak Jacek
70KB
format_blank Zał 6 do umowy RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-05-20 08:40
Włodarczak Jacek
22.98KB
format_blank Zał. 10 program inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-12-03 14:49
Włodarczak Jacek
19KB
Kategoria: Moduł 2 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-02-27 15:15
Włodarczak Jacek
16.57KB
format_xls Kalkulacja kosztów-moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-12-04 12:31
Włodarczak Jacek
49.5KB
format_pdf Maluch umowa moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-04-02 11:55
Włodarczak Jacek
340.28KB
format_blank MALUCH+_2019_moduł_2_wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
19-02-27 15:15
Włodarczak Jacek
15.12KB
format_doc Zał 12 - m2 gminy - oświadczenie o liczbie dotowanych dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-12-04 10:15
Włodarczak Jacek
33KB
format_doc Zał 17 - m2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-12-04 10:16
Włodarczak Jacek
35.5KB
format_doc Zał 18 - m2 - oświadczenie o przyjęciu Fund Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-12-04 10:17
Włodarczak Jacek
34.5KB
format_doc Zał 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-05-20 08:42
Włodarczak Jacek
85.5KB
format_xls Zał 2 oferta konkursowa dla jst 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-12-04 10:13
Włodarczak Jacek
116.5KB
format_blank Zał 24 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-12-04 10:18
Włodarczak Jacek
22.36KB
format_blank Zał 3 do umowy RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-05-20 08:42
Włodarczak Jacek
22.93KB
Kategoria: Moduł 3 [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-02-27 15:16
Włodarczak Jacek
16.64KB
format_blank Kalkulacja moduł 1 a, 1b, 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-12-04 12:32
Włodarczak Jacek
19.84KB
format_pdf MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-12-04 14:12
Włodarczak Jacek
407.17KB
format_blank MALUCH + 2019 - OŚWIADCZENIE Moduł 3 i 4 - WZÓR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-12-04 14:12
Włodarczak Jacek
144.1KB
format_pdf Maluch umowa moduł 3 budżet państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-04-02 11:56
Włodarczak Jacek
376.02KB
format_pdf Maluch umowa moduł 3 Fundusz Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-04-02 11:56
Włodarczak Jacek
375.1KB
format_blank MALUCH+2019_moduł_3_wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
19-02-27 15:16
Włodarczak Jacek
34.04KB
format_doc Zał 19 - m3 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-12-04 10:23
Włodarczak Jacek
37.5KB
format_blank Zał 2 -Wniosek o wypłatę dotacji na TWORZENIE MIEJSC OPIEKI - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-05-10 14:46
Włodarczak Jacek
78.71KB
format_doc Zał 20 - m3 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-12-04 10:24
Włodarczak Jacek
37.5KB
format_blank Zał 25 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-12-04 10:25
Włodarczak Jacek
19.61KB
format_blank Zał 27 - zbiorcze oświadcz rodziców o pomniejszaniu opłat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-12-04 10:26
Włodarczak Jacek
214.15KB
format_blank Zał 28 - indywidualne oświadcz rodzica o pomniejszeniu opłat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-12-04 10:27
Włodarczak Jacek
24.25KB
format_blank Zał 29 zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-12-04 10:29
Włodarczak Jacek
207.35KB
format_blank Zał 3 - Wniosek o wypłatę dotacji na FUNKCJONOWANIE - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-05-10 14:46
Włodarczak Jacek
69.88KB
format_xls Zał 3 oferta konkursowa dla podm pryw 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-12-04 10:22
Włodarczak Jacek
120KB
format_doc Zał 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-05-10 14:47
Włodarczak Jacek
200.5KB
format_doc Zał 5 - Sprawozdanie z trwałości zadania - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-05-10 14:47
Włodarczak Jacek
70.5KB
format_blank Zał. 10 program inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-12-03 14:59
Włodarczak Jacek
19KB
format_blank Zał. nr 6 Moduł 3 - Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-06-03 08:31
Włodarczak Jacek
23.36KB
Kategoria: Moduł 4 [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
19-02-27 15:17
Włodarczak Jacek
16.59KB
format_xls Kalkulacja kosztów-moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
18-12-04 12:30
Włodarczak Jacek
48KB
format_pdf MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-12-04 14:12
Włodarczak Jacek
407.17KB
format_blank MALUCH + 2019 - OŚWIADCZENIE Moduł 3 i 4 - WZÓR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
18-12-04 14:12
Włodarczak Jacek
144.1KB
format_pdf Maluch umowa moduł 4 budżet państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-04-02 11:56
Włodarczak Jacek
331.65KB
format_blank MALUCH+_2019_moduł_4_wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
19-02-27 15:17
Włodarczak Jacek
21.01KB
format_blank Zał 2 Wniosek o wypłatę dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
19-05-10 11:55
Włodarczak Jacek
89.15KB
format_doc Zał 21 - m4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-12-04 10:32
Włodarczak Jacek
35KB
format_doc Zał 22 - m4 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-12-04 10:33
Włodarczak Jacek
35KB
format_blank Zał 26 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-12-04 10:34
Włodarczak Jacek
19.62KB
format_blank Zał 27 - zbiorcze oświadcz rodziców o pomniejszaniu opłat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
18-12-04 10:35
Włodarczak Jacek
214.15KB
format_blank Zał 28 - indywidualne oświadcz rodzica o pomniejszeniu opłat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
18-12-04 10:36
Włodarczak Jacek
24.25KB
format_blank Zał 29 - zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
18-12-04 10:37
Włodarczak Jacek
207.35KB
format_doc Zał 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
19-05-10 14:48
Włodarczak Jacek
146.5KB
format_xls Zał. 4 - oferta konkursowa dla podmiotów innych niż jst 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
18-12-03 15:06
Włodarczak Jacek
112KB
format_blank Zał. nr 4 Moduł 4 - Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-06-03 08:32
Włodarczak Jacek
23.41KB

Redakcja strony: MALUCH+ edycja 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4418

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”